2 Mos 20:2 Jag är HERREN, din Gud (430 Elohim) som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 3 Du skall inte ha andra gudar (430 Elohim) vid sidan av mig. Heb: Före eller över ansiktet

Exo 20:2 IH595 am the LORDH3068 thy God,H430 whichH834 have brought thee outH3318 of the landH4480 H776 of Egypt,H4714 out of the houseH4480 H1004 of bondage.H5650 Exo 20:3 Thou shalt haveH1961 noH3808 otherH312 godsH430 beforeH5921 H6440 me.

Så börjar vi väl med att säga att lagen är en skuggbild på verkligheten som kommer i Jesus Kristus

Kol 2:17 Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulle komma, men verkligheten själv finnes hos Kristus.

Verkligheten är att Gud har tagit oss ut ur världen genom tron och satt oss i Jesus Kristus genom tron och vi förblir där också bara genom tron (Lydnad)

Vi måste först lära oss vad ordet Gud (430 Elohim betyder >>) Den som drar upp gränserna vi skall vandra innanför och som har ensamrätt att döma. Vandrar vi innaför hans gränser är vi rättfärdiga. Vandrar vi utanför gränserna är vi orättfärdiga eller laglösa.

Hebreiska texten lär oss att V 3 säger att vi kan sätta en annan (430 elohim) över eller före hans ansikte. (6440 Panyim = Ansikte) En 430 elohim med små bokstäver står för en avgud i bibeln. Och en avgud står det här är som ett täckelse över vårt ansikte och i NT som är verkligheten så innebär det att det sitter ”ett täckelse” över hjärtat så att man inte kan SE och uppleva Herrens härlighet som strålar ut från Guds avbild Jesus Kristus.

2 Kor 3:15 Ja, än i dag ligger en slöja kvar över deras hjärtan när Mose föreläses. 16 Men närhelst någon omvänder sig till Herren, tas slöjan bort. 17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

En annan 430 elohim är också en annan gränsdragare och domare så därför så skapar en avgud en falsk rättfärdighet. Den som skapar denna falska rättfärdighet kallas även för denna tidsålderns gud (elohim)

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud (430 elohim) har förblindat de otroendes sinnen (hjärta – själ) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

För att förklara det här måste vi ta och titta på hur vi blir berörda i våra sinnen av ljuset. Vilken väg tar Herren alltid för att nå vår själ med det Andliga överbevisande ljuset? Se Samvetet vägen Herren tar till dig >>

Citat:

Stephen Kaung som har arbetat tillsammans med Watchman Nee och översatt hans böcker säger: Samvetet fungerar som en kanal eller dörr mellan anden och själen. Ett rent och upplyst samvete är som en öppen dörr för Gud som alltid arbetar inifrån din ande för att genom ”dörren” nå din själ (Vilja Förstånd Känslor)

Men du måste själv göra dig av med ”avguden” ”täckelset”som stänger dörren så inte det överbevisande ljuset kan nå in och en omvändelse kan ske i hjärtat. (själen – Vilja förstånd och känslor)

Sanningens Ande visar Jesu ansikte för oss genom det sanna evangeliet.

Det är Andens lag som kommer ifrån Jesu Ansikte. Livets Andes lag. Kallas även för Kristi lag (Gal 6:2) Läs Joh 3 vad domen är (rättfärdighet) att vara i ljuset. >> det är att utan ”täckelse” ”avgud” genom ett rent samvete (dörr) få uppleva den sanne Gudens härlighet. (Se samvetet >>)

Gal 6:2 Bär varandras bördor (Svårigheter) så uppfyller ni Kristi lag.

Vad skall jag bära och bygga upp min bror och syster med? Jo med din börda! (Soldat – Skepps Utrustning)

Gal 6:5 Ty var och en skall bära sin egen börda. (Gk: utrustning att redovisa för Gud)

Mellan dessa båda verser ovan förklaras vad det täckelset (avgud) är som vi kan sätta emellan Guds ansikte och vårt ansikte (2 mos 20:2) Nämligen om ”Jag” blir betydelsefull eller ”Vi” så är ” avguden” där så att ”täckelset” och det ”orena samvetet” (dörren) stängs igen mellan Gud i din ande och din personlighet blir oberörd och oinspirerad av Den helige Andes ljus. (Se samvetet >>)

Gal:6:3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är han bedrar sig själv. 4 Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra.

Och det är just därför som versen kommer sedan (V5) om bördan som är din nådegåva eller din förmåga att i kristi kropp tjäna i Agape genom att vara en ren kanal – Och bygga upp (Ef 4) = Bära din nästas börda.

Ormens plan är att placera en avgud eller täckelse mellan din ande och din själ så att inspirationen och överbevisningen som Anden försöker nå dig med stängs igen. Att ”se och att höra” och att ”äta och dricka” och att ”köpa och sälja” i bibeln är positivt om ”dörren” är öppen till Gud. Men står i negativ mening om samma ”dörr” är stängd. (läs studiet om köpa och sälja >> )

Laodicea är församlingen med den ”stängda dörren” där var ”avguden” placerad av ormen redan så man hörde inte Guds röst. Man trodde sig vara något och man jämförde sig med andra. Men det fanns ingen Agape i församlingen för dörren var stängd vilket innebär att man tjänade i sin egen kraft. (Se samvetet >>)

Resultat Herren skall spy dem ut ur sin mun. (Precis som med landets innebyggare kananeerna – köpmännen)

Filadelfia är församlingen med den öppna dörren vilket innebär att kanalen är öppen för Guds kraft att strömma ut och beröra själen utan att det finns ett täckelse eller en avgud där.

Resultat: Församlingen har en öppen dörr mot Gud så därför skall han ge dem en väg att vandra på rakt igenom den prövning som skall sätta alla jordens innebyggare på prov.

Slutsats av den här kommentaren

Inte undra på att även NT varnar för att vi skulle ta oss tillvara för avgudarna när vi nu förstår konsekvensen av dem. När samvetet är orenat och avguden uppsatt och dörren är stängd kan vi inte längre följa Anden utan vi kommer att följa avguden vi rest upp och blir utlämnade åt vår egen visdom. (Fångade av den)

1Ki 21:26 Mycket avskyvärt gjorde han, när han följde de eländiga avgudarna, alldeles som amoreerna hade gjort de som HERREN fördrev för Israels barn.

1Kor 12:2 Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna.

1Tess 1:9 Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden

1Joh 5:21 Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

GT är en skuggbild av vad som sker i verkligheten i NT (Kol 2:17) Vi ser i GT bilden av Jakob – Esau (Edom)

Vi har nu lärt oss så mycket om vad vad samvetet nu >>  Så att vi borde förstå vad det är som händer Jakob i Peniel. För platsen är Guds Ansikte och se Guds Ansikte utan täckelse för vårt ansikte är ju det hela kommentaren handlar om (överst 1:a budet 2 Mos 20:2-3)

Han utbrister ju själv att han har sett Gud ansikte mot ansikte 1 Mos 32:30

1 Mos 32:29 Och Jakob frågade: ”Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: ”Varför frågar du efter mitt namn?” Och han välsignade honom där. 30 Jakob kallade platsen Peniel, ty han tänkte: ”Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv (Själ) skonats. (Befriats)

På hebreiska står det: Jag har sett Gud (430 Elohim) ansikte mot Ansikte. Resultatet av denna välsignelse är Heb:Själens befrielse

Guds ljus kunde nu strömma genom dörren (Samvetet) ”utan täckelse” ”utan avgud” inspirera och överbevisa Jakobs själ till lydnad och sann Agapekärlek. Han byter nu namn till Israel och blir en Guds prins” (Son)

Guds söner är de som bygger i Agape som vi har lärt oss har 2 aspekter 1 Lyda Gud och underordna sig hans lära 2 Bära andras bördor och bygga upp dem. Detta kan du läsa mer om i den här kommentaren >>

Vi skall se nu om Jakob blev en Son och en bärare av andras bördor efter det att han har sett Gud ansikte mot ansikte. Ja titta vad som har hänt! Han böjer sig under människor nu och bär dem och ser till de små.

1 Mos 33:14 Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med, tills jag kommer till min herre i Seir.”

1 Mos 33:14 Let my lord, I pray thee, pass over before his servant: and I will lead on softly, according as the cattle that goeth before me and the children be able to endure, until I come unto my lord unto Seir. (King James)

Av detta sammanhang är det enkelt att förstå vad höra och inte göra kan vara för någonting. Det är en kristendom där dörren (samvetet) är stängt så Andens ljus inte kan befria själen (se ovan 1 Mos 32:29) Det är en Esau kristendom som på snabba hästar (Jes 30) drar iväg och struntar i att ta hänsyn till de små och svaga.

1:a budet

2 Mos 20:2 Jag är HERREN, din Gud (430 Elohim) som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. 3 Du skall inte ha andra gudar (430 Elohim) vid sidan av mig. Heb: Före eller över ansiktet

Att missa det 1:a budet öppnar sedan upp för att missa alla andra bud också. För vad händer om du inte kan se Herren din Guds ansikte = ”Härligheten från Gud” Pga ”Täckelsen” ”Avguden”?

Satan är inte dum utan efter Gud den mest intellektuella i hela universum.

Han har ett annat evangeium en annan Jesus och en annan ande. Den som tjänar ormens jesus förskapar sig så att de liknar ljusets budbärare. Kan det vara så att vi troende förväntar oss fel saker i ändens tid som skall kunna bedra oss? Kan det inte vara så att det är ormens jesus (Anti – Krist) som genom laglösheten upphöjer sig över bibelns Jesus i hans eget hus? (Församlingen)

Satans plan är laglöshetens hemlighet och det är att Satan vill göra sig lik den högste (Jesus Kristus) för att ersätta tillbedjan (I Ande och Sanning) av den sanne Guden (Jesus Kristus) med en annan bild (Anti – krist) i hans eget hus som är församlingen.

Hans plan avslöjas i Jes 14 + Hes 28 Anti – Krist betyder egentligen Istället för kristus.

Kan det vara det som är laglöshetens hemlighet och det uppror (avfall ) som 2 Tess 2 talar om? Missar vi 1:a budet så kommer ju helt automatiskt följande att inta vår tankevärld.

2 Mos 20:4 Du skall inte göra dig (Heb: Forma eller Gjuta) någon bildstod eller någon avbild (Kopia) av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem (Böja dig eller Sjunka ner) eller tjäna (Heb: Slaveri) dem. (Kopian) Ty jag, HERREN din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning (5771 Avon – Laglöshet) drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet när man hatar mig, 6 men som visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud.

2 Mos 20:4 Thou shalt not make unto thee any graven image (gjuten eller formad bild) or any likeness of any thing that is in heaven above (Av Gud) or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth 5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I the LORD thy God am a jealous God, visiting the iniquity (5771 Avon = Laglöshet) of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; 6 And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. (Kj)

Vi ser alltstå en process här där det börjar med att Herren säger att han fört dem ut ur Egyptens slaveri vilket handlar om världen.(Mörkret) 2 Mos 20:2 Sedan förklarar han hur man skall förbli i ljuset (I Kristus) 2 Mos 20:3 3 Du skall inte ha andra gudar (430 Elohim) vid sidan av mig. Heb: Före eller över ansiktet

Och det är precis det som ormen försöker göra med ditt hjärtas öga han vill förblinda dig så att en annan gud (Jesus) lockar dig mer än sanningen själv. Om vi inte längre kan tillbe i Ande och Sanning vem är det då vi tillber? Jo det är ”En annan jesus” nämligen ormens kopia. (Anti – Krist)

I GT så hette avguden Baal (Nimrod) i Israel och det betyder också Herre men det var en kopia på den sanne Guden. Så redan här kan vi se laglöshetens hemlighet i verksamhet.

Vem tillbad egentligen Laodicea? Vem tillbad egentligen församlingen i Jakobsbrevet? Jag menar visst var de församlade i jesu namn? Och Jesus säger ju själv att om 2 eller 3 församlas i hans namn så skall ju han vara i församlingens centrum.

Men Gud (Jesus – Herren) var inte ens närvarande i dessa 2 församlingar lägg noga märke till det. För att det är en naturlig följd av avgudadyrkans avfallstrappa, För nu börjar vi dra på oss domen.

2 mos 20:7 Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.

1 Ormen sätter upp ett täckelse över våra hjärtans ögon. (Vi tillber inte längre i Ande o Sanning) vi förvandlas ej!

2 Vi formar oss eller gjuter bilder efter våra egna tankar till kopior av någonting (2 Mos 20:4)

3 Vi sjunker ner tillber och blir slavar under dessa tankar och former (2 mos 20:5)

4 Detta är laglöshet Heb Avon Grek Anomia(2 Mos 20:5)

5 Men i vårt avfallna tillstånd ropar vi Herre Herre och kallar ”församlingsbygget” för Herrens (2 Mos 20:7)

En församlingsledare berättade en gång att han fått se en bild när han bad. Han arbetar i en församling som vill vinna en hel stad för Jesus. Han sa att han har ”en vision” att plantera ”Cellgrupper” över hela staden. Synen som han fick tolkade han som positivt men det är det inte bibliskt. Han såg nämligen en massa Tennsoldater uppställda framför sig.

Det är inte alls svårt att förstå att det han fick var en varning från Gud att avgudadyrkan och blindhet redan intagit tankarna i församlingen (Steg 1) Ormen har lyckas förblinda församlingen och en ”annan jesus” är på väg att ta över för att leda församlingen bort från sanningen.

Tenn är en oren metall och tennsoldater gjuter man i en färdig gjutform formad efter en människas tankar. Det är detta Paulus menar i Rom 12 som handlar om ”Kristi Kropp” som också är ett ”Hus” och en ”Familj

Församlingen kan byggas upp på 2 sätt Rom 12 vers 1-2

Beskriver den levande vägen utan täckelse där var och en i församlingen frambär sig själv på ett altare där Anden får ta över hela vår varelse och alla våra tankar och förvandla oss. Så att var och en går in inom Guds gränser för att på så sätt kunna få veta Guds vilja och kunna göra den.

Det andra sättet att bygga församling på är världens sätt och leder till likformighet och slaveri under människotankar.

Rom 12:2 Och anpassa (Formas och Anpassas) er inte efter den här världen (165 Aion) utan låt erförvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 3 Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.

Grekiskan beskriver detta som att ett sinne som inte är förvandlat och som ser Herrens härlighet. Är stängt för Andens impulser och inspiration. (Täckelse) (Blindhet) (Själisk)

Hon har därför högre tankar om sig själv än hon skall ha. Resultatet blir att församlingen formas efter denna tidsålder. Denna tidsålders gud (Ormen) har förblindat ögonen hos de olydiga och otroende så att de inte ser härligheten från den sanne Guden och kan förvandlas. (2 Kor 4:4)

Mt 7 har med alla de 5 punkterna i avfallet som vi har tagit upp.

1 Ormen sätter upp ett täckelse över våra hjärtans ögon. (Vi tillber inte längre i Ande o Sanning) vi förvandlas ej!

2 Vi formar oss eller gjuter bilder efter våra egna tankar till kopior av någonting (2 Mos 20:4)

3 Vi sjunker ner tillber och blir slavar under dessa tankar och former (2 mos 20:5)

4 Detta är laglöshet Heb Avon – Grek Anomia (2 Mos 20:5)

5 Men i vårt avfallna tillstånd ropar vi Herre Herre och kallar ”församlingsbygget” för Herrens (2 Mos 20:7)

Blindhet och täckelset (Mt 7:5) Hycklare = ”Uppträda bakom ett täckelse” är att vara någon du inte är kallad till att vara. Det blir ju en naturlig konsekvens av att människor får placera dig i ”Bygget” istället för Gud.

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.” 28 När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning, 29 ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.

Frukten Herren talar om här är Agape kärlek som har 2 sidor som båda måste vara med (se här >>)

1 Underordnandet av Herrens lära.

2 Underordnandet att tjäna och lyfta upp varandras ”bördor” med din ”börda” (Gal 6:2-5)

En sann profet han böjer sig först under Gud sedan under andra människor för att bära deras svagheter med den kraft som Gud ger. Om inte en profet är ett föredöme för hjorden så är han en falsk profet hur sanna hans ”spådomar” än är. Profet är sammansatt av 2 ord så meningen blir att han går före för att lysa upp vägen för andra.

Läs gärna studiet om att ”köpa o sälja” och hur Judas blev en ”vägvisare” för dem som dödade Jesus >> eller om hur ett ”företagstänkande” tar över församlingarna på många håll idag >>

2 Kor11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ettfrämmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

Här ser vi hur ormen vill täcka över hjärtats ögon. Hans vilja är att ”Byta ut” härligheten från Gud (Jesus) mot en ”annan jesus” Jesus är ju Kristus men vad kan vi då kalla ”den andre jesus” för? Jo just det ”anti – krist” som betyder ”istället för kristus

Kan det vara därför Sanningen ställs mot Lögnen? Sanningen är Jesus Kristus medans Lögnen är denne ”andre jesus” Gud är vår fader vi blir födda från ovan så att vi kan se och uppleva Guds Rike. Men vem är då fader till Lögnen? Jo Satan!

Joh 8:44 Ni har djävulen (Ormen) till er fader. Och vad er fader (Ormen) har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare (se Jak 4:2) från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning (ljuset- kärleken ) inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. (den andre jesus kopian och lögnens fader)

Vi ser alltså här ”ljusets barn” födda av Gud av en oförgänglig säd. Vi förstår därför att ”mörkrets barn” är födda av en förgänglig säd. 2 Tess 2 säger ju att om vi inte ger Agapen som kommer av Sanningen rum i våra hjärta så kommer vi att prisges av Gud. Prisges till vad?

Om vi inte vill förvandlas av ljuset från den sanna avbilden Jesus Kristus. Så kommer vi att få tillbe ”den andre jesus” som är ”istället för jesus” Liknelsen om ogräset och vetet handlar om det här >> (video)

Mat 13:38 Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn, ogräset är den ondes barn. 39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut, och skördemännen är änglar.

Joh 8:8 säger ”Huggormsungarna” har alltså begär till det som deras fader Ormen har begärelse till det vill de göra. Det är allstå fullt möjligt att göra Djävulens vilja i Jesu namn. Och bibeln säger att Satan fångar människor i tankelivet så att de gör hans vilja, (genom att sätta täckelset för hjärtat – 2 kor 11:3 + 2 kor 4:4)

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse (3341 metanoia – Nya förändrade tankar) så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna så att de gör hans vilja.

Huggormsungarna” har alltså samma begärelse som Ormen själv. Och de är fångade av honom i tankelivet så att de gör hans vilja. Det handlar alltid om ”höga tankar” och att upphöja sig över andra ett högmod som betyder ”att skina över” och om du läser Jes 14 så är ju Satans mål att sätta sin ”jesus” över Guds hus genom att göra sig lik honom.

Varna mitt folk!

När Herren sa till oss för många år sedan att vi skulle varna Guds folk för Satans listiga anslag och läror undrade vi hur då? Då sa han – Jag kommer att visa er!

Det har han gjort men kanske inte riktigt på det sätt vi trott! Det har varit en vandring på korsets väg många gånger i smärta men mitt i allt detta uppenbarar sig ljuset i ordet i drömmar och i syner. Räkna inte med att du kommer att möta förståelse eller så mycket erkännande utan precis tvärtom

Herren sa: Ni kommer att få möta mycket avundsjuka och missförstånd och motstånd men min Ande och Kraft skall öka och föra er igenom varje smalt passage.

Det här kan vi vittna om är sant men det stora i det hela är att man får kraft att kunna förlåta alla slagen man fått för ögonen blir nämligen öppnade för att den här kampen handlar inte om människor utan om Onskans makter i himlarymderna.

Ef 6:10 För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Ikläden er hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna.

Vart råder dom någonstans? Jo i mörkret där ”täckelset” är över hjärtats ögon ditsatt av denna tidsålders gud. Man blir nu fångad att tjäna ”hans jesus” (2 Kor 11:3)

Vi går tillbaka igen till våra 5 punkter igen så skall vi se att om härligheten från Gud försvinner så kommer avgudadyrkan in i församlingen. Och det är precis vad som är Satans vilja.

1 Ormen sätter upp ”ett täckelse” över våra hjärtans ögon. (Vi tillber inte längre i Ande o Sanning) vi förvandlas ej!

2 Vi formar oss eller gjuter bilder efter våra egna tankar till kopior av någonting (2 Mos 20:4)

3 Vi sjunker ner tillber och blir slavar under dessa tankar och former (2 mos 20:5)

4 Detta är laglöshet Heb Avon – Grek Anomia (2 Mos 20:5)

5 Men i vårt avfallna tillstånd ropar vi Herre Herre och kallar ”församlingsbygget” för Herrens (2 Mos 20:7)

Så fort jag hör ordet ”Vision” nämnas blir vi på vår vakt för ofta har man nått punkt 1 och är på väg att nå punkt nr 2 i utvecklingen i församlingen.

En vision vad är det för någonting egentligen? Jo det är en bild som är skapat eller format i en människas tankeliv. Är visionen från Herren uppenbarar den Herren och upphöjer endast honom.

Men om ”visionen” inte är från honom är bilden ”en avgud” och ”den ”avguden” leder till att vi sjunker ner i slaveri och den ”jesus” vi då upphöjer och lovsjunger är ”laglöshetens hemlighet” ”ormens jesus”

Jag har jämt trott att det som står i Rom 1 om att byta ut härligheten från Gud mot bilder av människor handlar om att vi tillber någon sten eller staty eller så.

Rom 1:21 Fastän de kände (1097 Ginosko) till Gud, prisade (1392 Doxazo) de honom inte som Gud ellertackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Här är det uppenbart att man helt och full levde i en gemenskap med Gud för ordet 1097 Ginosko betyder att lära känna genom erfarenhet och beröring. Man lät alltså inte denna Andens beröring som kommer genom ljuset från Jesus Kristus föra med sig (1392 Doxazo) att de aktivt gav honom äran eller uttryckte sin tacksamhet mot honom som den Gud som gjort det otroliga i frälsningen. (Det kan du se i 1 Petr 1:1-9)

Du ser detta även i 2 Tess 2 – De tog inte emot kärleken som kommer av sanningen i deras hjärtan. Och Rom 1:21 visar oss hur det går till nämligen att vi aktivt ger honom äran och lever i tacksamhet.

Om vi inte gör det så händer följande: Förblindades genom falska föreställningar King James: But became vain in their imaginations. Grekiskan säger: Att genom passivitet låta sig ge efter för ett felaktigt och tomt tankesätt (denna tidsålders gud) Och detta för med sig att mörkret ”täckelsen””avguden” sänker sig ner och regerar (Ef 6:10) över deras hjärtan.

David Wilkersons budskap till Sverige 2004

David Wilkersons budskap till Sverige var i stort sett det vi har tagit upp här ovan att kyrkorna i Sverige var apatiska och det är väl att vara oaktiv om något. Om Wilkersons budskap stämde och ingen omvändelse skett så kan vi se i vilken riktning utvecklingen i det här landet har gått åt.

Bara några veckor innan Knutby skedde 2004 hade jag sjäv en profetisk dröm som en varning för att Satan nu höll på att infiltrera församlingarna i landet. Drömmen som jag drömde är nästan exakt Jes 59 som jag fick se i bilder.

Och hans sätt att arbeta på har vi ju nyss studerat. Han täcker över hjärtan! Har vi blivit mer aktiva eller har vi i stort blivit mer passiva? Låt oss se!

Ser vi mer aktivitet?: Tillber vi Gud och håller oss mer och mer innanför gränserna av hans lära och tillber honom i Ande och sanning? Ser vi en rörelse som på ett aktivt sätt ger honom all ära och tackar honom som Gud?

Ser vi mer passivitet och apati i våra församlingar? Sedan dess har ett fenomen dykt upp som jag tror är en dom från Gud nämligen ”mysticismen” och vad handlar det om egentligen? Jo hör och häpna att få möta ”en annan jesus” genom att vara oaktiv och tömma sina tankar. Detta är ju precis tvärtom mot vad Rom 1:21-23 säger.

Men den karismatiska församlingen då? Den är ju så smord så den kan väl aldrig Satan lura eller? Vad ser vi i utvecklingen sedan 2004? Jo bilden av den sanne Gudens härlighet som strålar ut från evangeliet om Jesus Kristus har även där ”Bytts ut” mot ”Bilder av människor” (Visioner)

Om jag har rätt i min syn här så skall ”Agapekärleken” minska när ”Laglösheten” ökar och tvärtom ”Laglösheten” minska då ”Agapekärleken” ökar.

I min dröm innan Knutby och Wilkersons besök 2004 som i stort sett handlade om Jes 59 i den drömmen varnade Gud för att ett ledarskap utan kärlek (Agape) skulle upphöja sig över de sant troende. Du har sett det själv i utveckling ju mer ”ledarskapskonferenser” ”företagsmetoder” som trängt in i församlingarna ju mindre Agape kärlek kan vi märka. Men det gäller att veta vad Agape kärlek verkligen är >>

Agape kärleken är alltid 2 faldig!

1 Att underordna sig en konungs regler och bud (Lydnad)

2 Att böja mig in under min syster och bror med min andliga utrustning för att bära. (Andens kraft)

Finns inte det första steget så finns heller inte det andra steget. Och Anden ges bara genom lydnad se >> Och en som utger sig för att vara en församlingsbyggare måste visa upp båda de här 2 sidorna. Om du tar och läser Jakobsbrevet så ser du hur ett ”världsligt” församlingsbygge går till.

De rika och starka (själsligt) högst upp som styr och ställer och insätter i en pyramidform dem de kan ha nytta av. Längst ner de svaga och fattiga som kanske har mycket mer andlig klarsyn än ledarna. Det här visade Herren en gång när vi besökte en församling för ett möte. En stor splittring hände där sedan.

Lägg märke till hur bibeln varnar oss för att i ändetiden skall många träda in på Kains väg för det är där det börjar för att sluta i Koras Uppror.

Vad säger Kain då? Skall jag då ta hand om min broder?

Vet du vad Kains namn betyder? Jo det kommer av en rot som betyder: Plantera för att få att växa för att ge mig egen ära.

Det planteras många församlingar idag men ”vilken Jesus” är det som planteras? Ormens eller Guds? ”Ormens jesus” kommer att få många anhängare och de kallas ”de laglösa”

De kommer att bli förvånade när den riktige jesus dyker upp och säger: Mig har ni inte tillbett jag känner er inte !

Men säger de: Men det måste ju vara du vem skulle det annars vara – Vi har ju sagt Herre Herre åt dig och vi har ju haft härlig lovsång här i församlingen. Vi har ju alla texter på data nu och har slängt ut allt gammalmodigt och vi har ju även nyss spelat in en lovsångsskiva.

Många kommer att bli chockade på den här dagen de är bedragna av ”ormens jesus” (anti – krist) de har tillbett människors bilder och visioner i avgudadyrkan och blindhet. Herren står på andra sidan dörren och knackar som i Laodicea se Samvetet >>