Psa 33:6 Himlen är skapad genom HERRENS ord (1697 Dabar) alla dess härskaror genom hans muns ande. 7 Han samlar havets vatten som i en hög, han lägger djupen i deras förvaringsrum. 8 Hela jorden må frukta HERREN, alla sombor i världenbäva för honom.(1481 Gur) 9 Ty han sade och det blev till, han befallde och det stod där. 10 HERREN gör hednafolkens planer om intet han gäckar folkens tankar. 11 Men HERRENS plan består för evigt hans hjärtas tankar från släkte till släkte. 12 Saligt är det folk som har HERREN till sin Gud det folk han utvalt (977 Accepterat och utvalt genom prövning) till sin arvedel. (5159 Nachalah = Arvedel att ta sin boning i)

Här kan du se att ordet 1697 Dabar är Guds vilja och rådslut >> Och att det är Logos i NT och att Logos är en person nämligen Jesus Kristus. Jesus var därför och han är och han kommer att komma för han är Guds plan och hans ord (Dabar-Logos)

Jorden må frukta honom och världen må bäva för honom (V 8) Just därför (V9 TY) att han gjort alla dess verk och vilat på den 7:e dagen.

Ordet som står i vers 8 att bäva för honom är 1481Gur och roten till det ordet beskriver varför Jorden och världen skall frukta för honom. För att ordet betyder ”att befinna sig på en fel plats att bo på” eller ”att vandra på en fel väg

Med det menas att världen är i Adam och är i synd (Hamartia = att missa vägen eller målet) V 10 Här kan vi se att människans felaktiga väg är orsakat av felaktiga tankar. Bibeln beskriver nämligen en väg som tankesätt + handling.

Mänsklig visdom i Adam står här alltså i stark kontrast till Herres ord och hans fullkomliga eviga plan och hans förutberedda gärningar i Jesus Kristus.

Vers 12 säger oss att Saligt (Inre välsignat) är de som har Herren som sin Gud. Och de har han tagit emot genom atttesta dem och pröva dem. För att sedan ta sin boning I och manifestera sig igenom.

Han testar alltså och prövar dem som han låter få gå in i de fullkomliga gärningarna de som han låter bli sin arvedel och sitt hus. Vad är det han vill se hos dem då? Jo Agape!

Joh 14:15 Om ni älskar (Agape) mig håller ni fast (Vaktar) vid mina bud. 16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. 18 Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er. 19 Ännu en kort tid, ochvärlden ser mig inte längre, men ni skall se mig, ty jag lever, och ni kommer att leva. 20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.”

Här ser vi återigen världen som en motsats till Anden. Vi lever i 2 dimensioner på en gång vi troende en Andlig dimension och en världslig dimension. Den som tar emot honom får sin ande uppväckt och kan ta emot information och den nya skapelsens gärningar som kommer genom Anden in i din ande sedan genom ditt samvete ut till din själ. Därför så står det att världen inte kan ta emot den informationen och kan heller inte göra hans vilja för man är utelämnad åt Adams tankesätt.

De förutberedda gärningarna som finns i Jesus Kristus är en dårskap för den som är köttslig så hon kan inte hålla kristi lag utan hon upphöjer sin egen visdom över Guds visdom. Här förklarar vi vad Agape är >>

Ingen som inte har Agape kärlek kommer att komma in i de förutberedda gärningarna utan man kommer att slava under människors visioner och ”avgudar” som blir en naturlig följd av att ha sina tankar kvar i Adam.

1Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulleövertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt – om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar (Agape)honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. (Ljus) Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. 15 Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. 16 Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne.

För att ytterligare stryka under detta så går vi till 2 kor som bara kastar större ljus över det här.

För där beskriver Paulus att dessa gärningar som han vandrar i är ljus som han får i hjärtat från Gud just därför att han inte har något täckelse för sitt ansikte (Olydnad)(Otro)

2Kor 3:17 Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 2Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden. 2Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Att gå från härlighet till härlighet här som Paulus beskriver det är att få gå in i de förutberedda gärningarna som finns i Gud. Ljuset i hjärtat är att få se in i Guds rådslut och se och förstå att ingen kan göra om inte det Herren redan har planerat för dig. Och det är precis därför han säger 2 kor 4:1 att han inte ger upp för han vet att Gud redan har en väg för honom genom allt. Kunskapen om detta är ”skatten i lerkärlet

Den som vandrar med Gud utan täckelse är alltså en som lyder honom och är i Agape och det är en mognad som tar tid. Just nu är vi i ett sånt läge att med våra mänskliga sinnen och visdom ser vi inte vår väg klart men i vårt inre finns det en stark förvissning och en stark frid att vi ändå är i Guds perfekta plan med våra liv.

Planen Gud har beror ju inte på någon människa så den finns i honom. Igår i bönen såg jag en ihoptvinnat rep i syn. Och det finns ett hebreiskt ord som handlar om detta nämligen 696 Oavah – tvinnas samman med någon.

Jes 40:26 Lyft upp era ögon mot höjden och se: Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran däruppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn – ingen enda uteblir. 27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: ”Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt”? 28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Isa 40:29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. Isa 40:31 Men de som hoppas (696 Qavah) på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Min väg är fördold för Herren = Jag är ute ur Guds vilja Ynglingar och Unga män här är de som förtröstar på sin egen kraft och de ger upp när vägen ser ut att vara slut.

Men det gör inte de som älskar honom för de ”tvinnar sig allt starkare ihop med hans vilja” Och kraften och de öppna dörrarna kommer och de fortsätter för de är inte beroende av människor utan av Gud.