Lägg märke till att det här ljuset och det här mörkret fanns redan innan Gud skapade solen och månen. Det framgår i mycket av det Paulus skriver att 1 Mos 1:3 här är en bild på att Ljuset är Guds perfekta plan i Jesus Kristus och bara i det ljuset och i den planen finns frälsning (Ef 1) >> & >>

Läs länkarna skall du se att planen gällde från begynnelsen innan världens grund var lagd. Planen är att göra Jesus Kristus till huvud (Konung) över allt som är i himlen och på jorden.

Han skapade alltså änglarna i himlen och planen gällde även dem att underordna sig ett huvud Sonen.

Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, (Ljuset) förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom (Ljuset) skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom

V 15 Om du nu läser 2 Kor 4:4-6 så bevisar skriften att han är ljuset som lyser fram i 1 Mos 1:3

1 Mos 1:3 Gud sa: ”Varde (1961 Haya) ljus!” (216 Or) Och det blev ljus. (216 Or) 4 Gud såg attljuset var gott (2896 Tob) och han skilde ljuset (Gott) från mörkret. (Ont)

2896 Tob = Gott och Perfekt

Gud är ljus så 1 Mos 1:3 kan inte ha ett dugg att göra med att Gud skapades utan hellre med att Guds vilja och plan skulle nu komma över jorden. (Ef 1) >> & >>

Haya = Är samma sak som ”Jag är” på hebreiska och det är JHWH och det är EGO EIMI på grekiska. Så det råder ingen tvekan om vad Jesus menar när han säger att han är världens ljus.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är (Ego Eimi – HAYA) världens ljus. Den som följer migskall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Här uttalar Jesus 1 Mos 1:3 Varde (Haya) ljus! (Or) Lägg märke till att Jesus talar om att följa. Och då råder det heller ingen tvekan om att han säger att han är bibelns 1:a vers. I begynnelsen skapade Gud och titta nedan vad det betyder på hebreiska. Se även Reshiyth >>

Vi läser bibelns 1:a vers för den reflekterar planen som både gäller himmelen som jorden och ljuset fanns ju redan innan detta skapades (Kol 1:15) Han är den förstfödde före allt skapat.

1 Mos 1:1 I (Heb:BE ) begynnelsen (7225 Reshiyt) skapade (1254 Bara) Gud himmel och jord.

Heb 7225 Reshiyt betyder förstling (Förstfödd) men också huvud och chefen. Så här kommer alltså Guds plan och vilja fram i Ef 1 >> & >> (Vill du se mer bevis på det hä så läs Kol 1)

Genom Jesus Kristus skapade Gud världen både den som är nu och den som kommer.

Himmelens änglar blev skapade i honom för att bli ett och underordna sig ett huvud eller chefen Guds Son. Vi vet att många änglar föll av från Planen (Ljuset) Dessa avfallna änglar är nu emot den här planen i Ljuset och de är nu i mörkret.

Och det är precis vad 1 Mos 1:2 tycks handla om. Kaos och förstörelse krafter ville förstöra nästa del av Guds plan som gällde jorden. På nått sätt berörde änglarnas fall direkt jorden där Gud nu skulle skapa en människa som han ville skulle vandra i Planen – Ljuset. (Ef 1)

1 Mos 1:2 Jorden var (1961 Haya – Blev) öde och tom (Kaos) och mörker var över djupet. Och Guds Andesvävade över vattnet. (Precis som över Jesus vid Jordan)

Gud är alltså pågång att genomföra planen med sin Ande så därför är v3 genomförandet av planen.

1 Mos 1:3 Gud sa: ”Varde (1961 Haya) ljus!” (216 Or) Och det blev ljus. (216 Or) 4 Gud såg att ljuset (216 Or) var gott (2896 Tob) och han skilde ljuset (Gott) från mörkret. (Ont)

Sven Reichmann sa en gång någonting väldigt viktigt: Andligt Mörker är aldrig kolsvart rent mörker utan det är mörker blandat med ljus.

Så när vi nu kommer fram till människan så har Gud redan en plan och en vilja för henne som aldrig kan återkallas. Livets träd representerar Planen och Ljuset. Kunskapens träd representera ett andligt mörker som både är ljust och mörkt och trädet benämns Gott/Ont.

Lägg märke till att Gud redan har skiljt ljuset ifrån detta mörker (Blandade) provet är därför om vi vill älska Gud avhela våra hjärtan och vandra i ljuset. Eller om vi vill vandra med ett delat hjärta och äta av ett blandat ljus.

Gud har talat och Gud har sagt = Planen och Viljan för ditt liv är stadfäst och kan inte ändras.

Ormens list: Har verkligen Gud talat och har han verkligen sagt.

Han har sagt: Varde Ljus! Och det är lika med Planen i EF 1.

Och det innebär att du och jag aldrig kan bli någonting annat än det lerkärl han från begynnelsen har bestämt dig till att bli. Det innebär även att du inte kan ha mer kraft i det lerkärlet än han har mätt upp åt dig. Det innebär även att du inte kan gå på någon annan väg än den väg han har planerat för dig. Paulus beskriver detta i 2 Kor 4.

Bara en dåre kan träta med skaparen: Varför gjorde du mig sådan? (Jes 45:9)

Jud 1:11 Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under.

Ovanstående handlar om dårar som inte förstår detta! Vi kan inte bli något annat än det Gud kallar oss till ej heller kan vi ta oss någonting som inte är oss givet. Vi kan inte bli Apostlar eller Profeter om inte Gud har bestämt detta.

Här ser du det igen människor som söker bli det de inte är kallade till.

Jud 1:16 De är människor som alltid knorra och knota över sin lott, medan de likväl vandra efter sina egna begärelser. Och deras mun talar stora ord, under det att de dock av egennytta söka vara människor till behag.

Jud 1:19 Det är dessa människor som vålla söndringar, dessa som är ”själiska” och icke hava ande.

Vet du att vandra i Tro det är att vandra i ett överbevisande ljus som har sin grund i något som Gud redan har fullbordat eller om du så vill har sagt! >> Att vandra i tro är alltså att vandra i förutberedda gärningar skapade av Gud redan innan världen skapade.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. (Lysa och Skina) 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Grekiskan är solklar: Både vi och gärningarna är redan skapade i Kristus Jesus (I Ljuset) Alltså vid 1 Mos 1:3

Vi är redan bestämda till det vi skall bli och kan inte heller bli någonting annat. Gärningarna och kraften till det vi skall göra är redan också utmätt åt oss. Så det var alltså inte undra på att Paulus talar om att skatten är till för lerkärlet och lerkärlet för skatten.

Så när Paulus talar om att vandra från härlighet till härlighet så menar han att han vandrar i det ljuset och i den uppmätta kraften och den har han i lerkärl. Han menar helt enkelt att han är formad just till detta.

Det tog många år att forma Paulus till att vara bärare av härligheten från Gud. Kom ihåg att de är skapade för varandralerkärlet och skatten (Kraften)(Ljuset)(Härligheten)

Det här med skatten och lerkärlet är därför intressant när det gäller att vänta på Gud. Ibland måste lerkärlet vänta på Gud och materialet måste formas så skatten kan läggas i kärlet. Se Qavah >>

När vi nu går till Johannesbreven så talar han väldigt mycket om Gud Plan och honom som var från begynnelsen.

1Jn 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. 2 Ja, livet uppenbarades vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. 3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv,och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Här är en bild till på hur Jesus manifetserade sig som ljuset i 1 Mos 1:3

1Joh 3:8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades (Lyste fram och manifesterade sig) för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.

Precis som han idag lyser fram i och genom evangeliet och ger samma ljus och härlighet idag 2 Kor 4. Här är ännu en bild på Ljuset som träder fram renar oss från all synd öppnar upp så att vi kan gå in i ljuset och där är allt fullkomligt.

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsenoch uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

(1) Den som lever i ljuset han blir det Gud planerat att han skall bli. Han får den kraft Gud planerat att han skall ha. Det är att äta av Livets träd eller Ljusets träd. Han lever i det Gud sagt! (1 Mos 1:3 i Ljuset) Det är TRO

(2) Kunskapens träd = Du kan bli vad du vill bli. Ingen begränsning av kraft för sig heller. Det är att leva i OTRO även om det här kan se ut som en väldig nitälskan för Gud. Detta är: Skulle då Gud ha sagt? (1 Mos 3:1)

Lägg noga märke till (1) och (2) för det är exakt det som Jesus undervisar oss om i Mt 7 smala vägen (1) och den breda vägen (2)

  • Sanna profeter ger rätt mat de predikar (1)
  • Falska profeter ger förbjuden mat (Anomia – Laglöshet) de predikar (2)
  • Det leder fram till huset på klippan (1)
  • Huset på sand (2)

Ser du att de falska profeterna verkar vara Guds redskap till att åtskilja (döma)? Och 2 petrus brevet 2 är ytterligare en bekräftelse på det.

2 Pe 2:1 Men också falska profeter uppstod bland folket, likasom jämväl bland eder falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och dra över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem. 2 De ska få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bliva smädad.

Grundtexten säger att precis som falska profeterna testade folket förr i GT. Så skall falska lärare och profeter göra det i NT.

5 Mos 13:3 då skall du inte lyssna på den profetens ord (1697 Dabar – Plan – Vision) eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar (Agape i NT) HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.

De falska profeten kommer att säga exakt som ormen: Skulle då Gud ha sagt (2)

När de falska profeterna har gjort sitt arbete så har de fått ”De många” att dras bort från ljuset och de förutberedda gärningarna (1) till väg (2)

Du ser dem här i Mt 7 och de kallas för ”De laglösa” = Anomia = Att äta förbjuden mat (inspiration) Det är ju kunskapens träd och: Skulle då Gud ha sagt! (2)

Och ni som har läst bibelstudiet om ändens tid och floden >> Vet att det här är domen över Guds hus som sker ”Den dagen” Det som ororar mig lite är att ”Företagstänkandet” som nu tränger in i församlingarna är mer (2) än (1)

Till sist en fråga! Var Abrahams och Saras löfte Isak någonting som Gud redan planerat och hade klart innan världen skapades eller kom han bara till av Guds välmening för att han kände för det?

Svar! Han kom genom TRO och det är alltid grundat på något Gud sagt och fullbordat >> Isak kom precis som du till i kraft av det Gud redan har sagt! Innan världens grund var lagd Ef 1 Ef 2.

Så när Gud handlar med Sara är det förutberedda gärningar i exakt tid det handlar om.

1 Mos 21:1 HERREN såg till Sara så som han hade lovat, och HERREN gjorde med Sara som han hade sagt. 2 Sara blev havande och födde en son åt Abraham på hans ålderdom, just vid den tid som Gud hade sagt honom. Gen 21:3 Abraham gav den son som Sara hade fött åt honom namnet Isak.

Några år innan kom tydligen ormen till Sara med sina ord: Skulle väl då Gud ha sagt? (2) Resultatet blev en pojke Ismael med en Egyptisk slavinna. OTRON har fött avkomma i Guds Hus och OTRON får inte ärva Guds Rike.