Ord 4:20 Min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. 21 Låt dem inte vika från dina ögon,bevara dem i ditt hjärtas djup. 22 Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp

Ord 4:20 My son, attend to my words (1697 Dabar) incline thine ear unto my sayings. 21 Let them not depart from thine eyes; keep them in the midst of thine heart. 22 For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.

V 20 Det Hebreiska ordet kallar på en Lystring nu!! Gällande hans ord (1697 – Dabar – Plan – Vilja) Och efter att du gjort det skall du sträcka och dra dina öron emot det talade ordet. (561 Emer) (Som då blir Rhema på Grekiska)

Och det är precis så det skall fungera i våra kristna liv du skall med det som han redan uppenbarat för dig om hans plan (1697 Dabar) med detta skall vi sträcka oss emot det nya som han vill uppenbara för oss. Det levande ordet som kallas för Rhema i Nt.

Rom 10:14 Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? 15 Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. 16 Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? 17 Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. (4487 Rhema)

När Rhema kommer så blir det liv i det gamla vi har hört också och tron ökar i vårt inre.

Nästa steg blir att bevara det vi nyss har hört och ordet som används för detta är ordet är 8104 Shamar och det betyder att: Bygga en mur runt det för att bevara det. Ordet för frid är på grekiska ”To Join” och man skulle kunna säga att Friden är ett övernaturligt beskydd.

Det här är ju exakt vad Fil 4 säger och beskriver att:

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bönmed tacksägelse. 7 Då skall Guds frid som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Ser du att Guds frid är som en osynlig Andlig mur runt ditt hjärtas tankar för att bevara dem? Bekymmer här har med tankar att göra och kan vara ett hinder för att Lyssna till Gud. Vad är det för tankar som är i Kristus Jesus egentligen?

Broder Ernest ONeill beskriver vad det är för tankar som jag tror att Paulus menar. Och det är tankar som kommer att göra dig till en övervinnare om du håller fast vid dem i tro. Och de handlar om vad Jesu seger på Golgata egentligen innebär.

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

KORSETS SUPERSEGER: Vet du att korsets kraft har verkat fram att du själv med alla dina fel och dina brister. Hela din svaga personlighet inom dig har blivit korsfäst med honom. Men det räcker inte med detta utan hela världen med alla människor som drivs av denna tidsålder och som vi oroar oss för kan göra om intet Guds planer för ditt liv också är korsfästa och besegrade. Men det är heller inte slut där utan när han reste Jesus Kristus upp så reste han ditt liv upp helt nytt och oskadat.

Det är precis därför det står så här:

Kol 3:1 Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. 2 Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud.

Ja varför sitter han nu där? Jo därför att han har segrat!

1Pe 3:22 han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom.

Det är precis det Paulus vill att vi skall få tag i och leva i för att vi skall slippa att vara oroliga och rädda för alla människor och alla omständigheter som ser ut att kunna hota oss.

Ef 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstårvilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 20 Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, 21 över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. 22 Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, 23 som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.

Det ljus Paulus beskriver i 2 Kor 4 är den levande kunskapen om Korsets Superseger

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatthar vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. 10 Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp. 11 Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp.

Ljus är uppenbarelse och kunskap och den kunskapen är en levande kunskap om Korsets Superseger. Det är därför han sen beskriver vägen framåt med denna kunskap om att ingen makt i höjden eller djupet kan stå ivägen för honom som redan gått före i segertåg. Han vet om att om han bara håller sig ödmjuk så kommer Guds kraft att verka före honom och bryta ner allt motstånd mot Guds vilja genom Paulus liv.

Det är därför han inte vill och kan berömma sig av någonting annat än kristi kors för allting annat är ju en ren dårskap när man fått tag på den här visheten från ovan.

Det står att detta var Paulus skatt. Och där vi har vår skatt där har vi vårt hjärta. På hebreiska är hjärtat centrum just tankeliv känslor och vilja.

Luk 12:25 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? 26 Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? 27 Ge akt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. 28 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står ute på marken och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er. Så lite tro ni har! 29 Fråga inte efter vad ni skall äta och dricka, och var inte oroliga. 30 Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er Fader vet att ni behöver det. 31 Nej, sök hans rike, så skall ni få detta också. 32 Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket. 33 Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör. 34 Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.

Korsets Superseger är vår skatt! Där skall vårt hjärta vara (Känslor Tankar Vilja)