LÖFTES LANDET = KRISTUS (Kraften vilan andens fullhet)

2Co 1:20 Ty Guds löften, så många de är har i honom fått sitt ”ja” mdärför få de också genom honom sitt ”amen”, på det att Gud må bli ärad genom oss.

Port smal väg leder in i (EIS) livet. TRO (EIS) JESUS (Landet)

Låt oss titta lite grann på att gå in i Landet I Josua bok hittar du 3 rörelser hos folket. * Till floden (kap 1-2) * Igenom floden (kap 3-4) * Från floden (från kap 5) Förberedelse för att gå igenom in i landet Hur man gick igenom floden Reningen efter man passerat floden Välsignelserna som skulle följa var – In i ett överflödande land (LIVET) Seger över alla fienderna. Gud skulle vara en vän och med dem alltid. Guds privilegier har också villkor med sig om de skulle vandra i hans väldiga kraft och få segrar över fienden (se AKAN)

Det är en kunskap om Guds vilja såsom han har uppenbarat det i sitt ord.

Jos 1:8 This2088 book5612 of the law8451 shall not3808 depart4185 out of thy mouth;4480, 6310 but thou shalt meditate1897 therein day3119 and night,3915 that4616 thou mayest observe8104 to do6213 according to all3605 that is written3789 therein: for3588 then227 thou shalt make6743 (853) thy way1870 prosperous,6743 and then227 thou shalt have good success.7919

Jos 1:8 Låt inte denna lagbok vara skild från din mun tänk på den både dag och natt, så att du i alla stycken håller det som är skrivet i den och gör därefter ty då ska dina vägar vara lyckosamma, och då skall du hava framgång. * Studera skriften och tänka på den

* Du skall vakta (Bygga mur runt skatten) på allt (SUMMAN) som är skrivet där i.

* Så att du kan göra det. Det är ju väldigt intressant för SUMMAN AV HANS ORD ÄR JUST SANNING. Det här var precis vad den Kristne skall vandra efter – Öken vandringen var ju till för att lära oss hur vi skall inta landet.

5 MOS 8:3 Ja, han tuktade dig (ÖDMJUKADE) och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som du förut inte visste av, och som inte heller dina fäder visste av på det att han skulle lära dig förstå att människan lever inte allenast av bröd, utan att hon lever av allt det som utgår av HERRENS mun.

Allenast av bröd = På grekiska – Kvarvarande bröd – mannat som sparades till dagen efter var dålig. Nej varje dag skulle hon böja sig (ödmjukhet) samla ihop spridda delar till en enhet (Sophia visdom) Allt som utgår ur GUDS mun är RHEMA i NT – Det skrivna ordet som blir uppenbarat genom GUDS MUN är RHEMA. Alltså villkoren var en kunskap om GUDS VILJA + Lydnad för det (Agape) Och frimodighet = Ett rent samvete. Gud kallar oss alltså från EGYPTEN (världen) ger oss en VISDOM och en KUNSKAP hur vi skall kunna leva ett segerrikt liv i denna världen – och om vi vandrar efter hans ljus så skall han strida för oss.

Men villkor för seger ligger i att kunskapen måste vara en upplevd kunskap (TRO) som levs ut i lydnad och i frimodighet.(NÅD) TRO som en princip är inte tillräckligt för att få gå in i landet utan det måste till TRO + AKTION (NÅD) för att kunna gå in. Om vi vill vinna seger så är det en kamp – Om en åkerteg skall ge god frukt så krävs arbete – rensning – sådd – skörd. Lägg noga märke till vad Herren säger till JOSUA.

Jos 1:2 Min tjänare Mose är död; så stå nu upp och gå över denna Jordan, du med allt detta folk, in i det land som jag vill ge dem, giva åt Israels barn. 3 Var ort som er fot beträder har jag givit er, såsom jag lovade Mose.

Dina fötter måste svara på TRON – NÅD Det är ingen ide att du sitter och drömmer om att kunna inta landet om du inte förstår de villkoren som måste uppfyllas först. (se provet i öknen) När Josua skickade in spejare i landet så var det för att se hur vår arvedel var vilka rikedomar som fanns där och vilka fienderna var som skulle stå emot att vi fick de andliga skatterna. Att gå över Jordan i TRO och in i landet genom (NÅD) är en total skiljelinje från världen (se Alazoneia)(tryck) GENOM JORDAN (KAP 3-4) I Gamla sånger så representerar ofta Jordan döden och Kanaan himlen – om det skulle vara så är himlen full av stridigheter och ännu värre vi skulle få ta med oss till himlen alla våra fel och tillkortakommanden.

Nej det måste vara en bild på nått annat! Som visar hela vandringen och som gör en åtskillnad mellan händelsen i Röda havet. Varför nästan samma sak 2 gånger? Först Röda havet sen Jordan? Röda havet var en befrielse från fångenskapen i EGYPTEN där de var under FARAOS auktoritet – ÖKNEN (PROV) är en bild av att där väljer vi honom (Pga Röda Havet) Jordan står därför som en helöverlåtelse till någonting. I Röda Havet drogs en gräns som de aldrig skulle gå tillbaka över och i JORDAN öppnades någonting som de skulle gå in i. Öknen står för förberedelsen att inta landet. Havet var en ÖPPNING ur EGYPTEN och FLODEN en INGÅNG i LANDET

Så här är det I den andliga upplevelsen också – Röda Havet upplevelsen måste komma innan upplevelsen av Jordan. Tiden är ingen faktor här. I historien ligger det 40 år mellan de här 2 händelserna – Men andligt kan man inte mäta någon exakt tid emellan. Men öknen talar om en prövning av våra liv någonting vi måste lära oss för att kunna gå in. Påsken (Korset) måste leda in i Pingsten (Kraften) Jesus döptes fastade 40 dar prövades av djävulen (ÖKNEN) vände tillbaka i KRAFTEN (Jordan) Vad är då den andliga meningen i NT som den här JORDAN övergången symboliserar?

Gal 2:20 och nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig och det liv (DRIVKRAFT) som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet (Frikännande från DOM) kunde vinnas genom lagen (VÅR ANSTRÄNGNING) då hade ju Kristus inte behövt lida döden.

Col 2:20 Om I nu haven dött med Kristus

Col 3:1 Om I alltså är uppståndna med Kristus, så sök det som är därovan där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida.

Rom 6:1-11 “Döpta in I hans död” ”Begravda med honom i döden” ”Förenade med honom i en död som hans” ”Förenade med honom i en uppståndelse lik hans”

Läran om detta stycke visar att den troende är död med Kristus och att han är uppstånden med Kristus in i det nya livet och det är någonting som redan är ett faktum. Och med tiden så skall du få uppleva att det är så och då blir korset någonting mycket stort för dig. Berättelsen om Jordan övergången visar först att arken viken representerar Kristus själv är den förste som går ner I Jordan och den siste som lämnar Jordan.

Jos 3:17 Men prästerna som bar HERRENS förbundsark stod orörliga på torr mark mitt i Jordan; och hela Israel gick över på torr mark, till dess att allt folket helt och hållet hade kommit över Jordan.

Jos 4:11 Men när allt folket helt och hållet hade kommit över, gick också HERRENS ark över, jämte prästerna, och tog plats framför folket.

För att Jesus Kristus är Alfa och Omega.

Heb 12:2 Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare.

Han är huvudet för församlingen HERREN = Den som är först. 12 minnesstenar placerades mitt i JORDAN

Jos 4:9 Tillika reste Josua tolv stenar mitt i Jordan, på samma plats där prästerna som bar förbundsarken hade stått med sina fötter och de finns kvar där ännu i dag. 12 stenar skulle placeras på andra sidan

Jordan Jos 4:6 Detta skall nämligen bli ett minnesmärke bland er. När då era barn i framtiden fråga: ’Vad betyda dessa stenar?’ 7 ska I svara dem så: ’De betyda att Jordans vatten här blev avskuret i sitt lopp, framför HERRENS förbundsark ja, när den gick över Jordan, blev Jordans vatten avskuret i sitt lopp. Därför ska dessa stenar vara ett åminnelsemärke för Israels barn till evärdlig tid. 8 Då gjorde Israels barn såsom Josua bjöd dem de tog upp tolv stenar ur Jordan, såsom HERREN hade tillsagt Josua, efter antalet av Israels barns stammar och de förde dem över med sig till lägerstället och lade ned dem där.

Dessa stenar symboliserar Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Minnesmärket i Jordan symboliserar Kristi död och minnesmärket på andra sidan symboliserar Kristi Uppståndelse.

Detta symboliska finns i de apostoliska orden.

Col 3:3 Ty I haven dött, och ert liv är fördolt med Kristus i Gud.

Om Röda havet symboliserar dom över SYND så representerar just JORDAN dom över JAGET. En kristen är inte en varelse med ett gammal renoverat jag, nej det är en varelse med ett korsfäst jag. Det är en som fått ett helt nytt hjärta och ett helt nytt liv från Gud. * Det är en död från mitt JAG * Det är en död från VÄRLDEN Gud ser på oss som korsfästa med Kristus och han vill att vi skall förstå det. Du skall inte ens försöka dö för du är redan det. Här är en bra illustration – En man som är dömd för mord som väntar i sin cell på avrättning. Han är egentligen död men samtidigt inte död – genom lagen dog han ju vid domen och han kommer att bli död när domen verkställs. I sin cell är han en fördömd man som är berövad sin frihet och sin rätt som medlem i samhället. De är genom sin synd allt det här kommer över honom. Så han är en levande död ända tills domen verkställs. På exakt samma sätt så genom att Kristus dog så fördömde han det syndiga jaget i döden – så vi är berövade all rätt. Det är precis så här vi skall räkna oss som döda till synd RENINGEN BAKOM FLODEN

Josua kapitel 5 1-12 Här är det 2 saker som fångar vår uppmärksamhet först är det omskärelsen av den nya generationen vid Gilgal / Gilgal = Ta bort smäleken Alla män skulle omskäras som hade fötts I öknen och när de gått over Jordan så sa GUD att de skulle det. Man kan förstå att det här har en viktig andlig förebild.

Col 3:3 Ty I har dött, och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. 4 När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då ska också I med honom bli uppenbarade i härlighet. 5 Så döden nu era lemmar, som höra jorden till: otukt, orenhet, lusta, ond begärelse, så också girigheten, som ju är avgudadyrkan

Ordet för döda här betyder – göra kraftlöst – göras overksamt. Det här tycks ju motsäga allting som vi lärt oss om att dö med Kristus för om det nu är så vad finns det då mer att dö ner ifrån? Det här är mera att inta den död och uppståndelse som är vår egendom I Kristus Jesus. Gilgal talar om en levande verklighet av Jesu Kristi död och uppståndelse man går från öknen = lärdom prov – in i en ny upplevelse – dödens verklighet livets verklighet – landet talar om en levande upplevelse om Jesus Kristus.

Jos 5:10 Medan nu Israels barn var lägrade i Gilgal, höll de påskhögtid den fjortonde dagen i månaden, om aftonen, på Jerikos hedmarker. 11 Och dagen efter påskhögtiden åt de osyrat bröd och rostade ax av landets säd, just på den dagen. 12 Och mannat upphörde dagen därefter, då de nu åt av landets säd, och Israels barn fick icke manna mer, utan de åt det året av landet Kanaans avkastning.

Efter omskärelsen så firade man påsk som man inte firat på 38 år – det är alltid så om det är en äkta förnyelse att korset blir av anden uppenbarat på ett nytt sätt igen. Men vad var det som skiljde den här påsken från alla de andra? Jo nu upphörde mannat och man levde av landets säd. Mannat kom ner men brödet kom upp och det är inte alls svårt att se honom här som Livets bröd. Först kom han som inkarnerad kom till oss från himlen sedan som uppstånden från de döda för att bli mat till folket. Men vi kan inte skilja mannat från kornet för det är samme Kristus först inkarnerad levande korsfäst sedan lever han igen. Och han är vår mat (Det vi lever av) och att leva av tro det är att äta honom för det är han som är summan som kommer från Guds mun. Livet I landet representerar oss levande av honom I tro www.elvorochjanne.se