Grundbetydelsen i det här ordet enligt Spiro Zodhiates Wordstudy är att det öppnas upp en väg igenom en svårighet eller trång plats en vedermöda till en säker plats.

Roten till det här ordet betyer ”Att öppna upp” men samtidigt ”Försvara” och att ”Vakta på” det är det ord som ligger till grund för vår frälsares namn på Hebreiska Yeshua. Här får vi en liten fingervisning om varför det står att han har Davids hus nyckel.

Upp 3:7 Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit (Vaktat) fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Joh 14 beskriver Agapekärleken som att vakta på hans ord.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat (Vaktat) mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig (Vakta) och rädda dig ur (EX) prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Kan du se att hebreiska ordet för frälsning 3467 Yasha så klart lyser fram här? En vedermöda en stor prövning kommer att komma över hela jorden. Men dessa har bevarat sig från avgudar och villoläror så därför öppnar han upp en väg och försvarar och vaktar på dem rakt igenom (EX) denna vedermöda.

För dem som inte håller sig till hans lära och istället tjänar avgudar och människoverk kommer dörren stängas.

Dom 10:13 Men ni har övergivit mig och tjänat andra gudar. Därför vill jag inte längre rädda (3567 Yasha) er. 14 Gå och ropa till de gudar som ni har utvalt. Må de rädda er (3567 Yasha) i er nöd.” (Vedermöda)

Om du nu tar och läser vår bibelkommentar på Rom 1 >> Ska du se hur vi om vi inte ser upp kan börja följa avgudar som är bilder formade i människors tankar istället för att drivas av och följa Anden. Och det kan faktiskt se gott ut och i ”Jesu Namn”.

Vi kan alltså skaffa oss bekymmer i församlingen genom att förlita oss på något annat än Jesus själv. Och just en falsk frid och säkerhet kommer att föregå den kommande katastrofen och vedermödan.

1 Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet” då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (1628 EX – PHEUGO) 4 Men ni bröder lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Födslovånda = Vedermöda och stor nöd.

Att inte slippa undan har med detta hebreiska orden Yasha att göra för grekiskan har 1628 EX – PHEUGO. Vilket är precis motsatsen till 3467 Yasha. När den vedermöda och prövning kommer som beskrevs i Upp 3 som Filadelfia skall få en öppen dörr att komma igenom så stängs här dörren.

De 5 ovisa jungfrurna i Mt 25 kommer alltså att finna en stängd dörr och man kommer inte att komma in i nästa tidsålder. För denna tidsålders gud har förblindat deras ögon så man har satt sin säkerhet på det människor kan prestera och vad världen har att ge. Man har importerat hästar från Egypten istället för att fråga Herren (Jes 30)

Herren vill vara vår 3467 Yasha han vill vara vår frid och säkerhet istället för världen. Han vill ge oss sin frid och det är mycket mera än det vi kan tro. Vi kan omöjligt ha både världen och dess säkerhet och Herren och hans frid samtidigt det är en omöjlighet.

Väljer vi världens frid och säkerhet så bygger vi på oss själva och på de resurser som finns rotade i vår egen själ. Det är att vi planerar våra egna vägar själva utefter vilka resurser vi har. Det var inte den säkerheten Jesus talade om utan en inre frid som kännetecknar att han har kontroll på både vägen du skall vandra på och på ditt hjärta och på alla fiender som du kommer att möta på vägen.

Nu skall vi se på Fil 4 för där talas om den frid som Herren vill ge oss.

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer (3309 Merimnao) för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara (5432 Prourero) era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. 8 För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. 9 Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.

Ordet bekymmer här på Grekiska 3309 Merimnao >> visar att det här gäller ett val mellan denna världens frid och säkerhet och Guds frid. Väljer vi att göra oss bekymmer riskerar vi alltså att slitas sönder och samman i vår personlighet och det börjar genom tankelivet. Detta för med sig att vi missar att bli det Gud tänkt att vi skall bli.

Väljer vi istället att följa läran (V9) så skall någonting underbart ske Guds frid skall hålla ihop våra tankar och våra hjärtan i Kristus Jesus och det innebär att vi kommer att komma igenom ända till målet.

Guds frid är Guds närvaro och den skall bevara oss (5432 Prourero) och ordet betyder att den är en säkerhetsvakt som ”Går före dig” och ”Vaktar på dig” ”Öppnar för dig” ”Försvarar dig” Och återigen ser vi ordet 3467 Yasha som är roten till Herrens namn Yeshua. (Jesus)

Vi har lärt oss att bekymmer 3309 Merimnao kommer av ”Denna tidsålders gud>> och vi kan inte ha både en säkerhet som kommer från ”denna tidsålder” (Jorden) och samtidigt ”nästa tidsålder” (Klippan)

Det finns en illustration i GT i 1 Mos 14 som exakt beskriver det här och det är när Melkisedek möter Abraham och styrkte och bevarade honom med sin närvaro innan han mötte Sodomskonungen (Denna tidsålders Gud)

Vi vet att Melkisedek kom från Salem (Jerusalem) med bröd och vin till Abraham och han är en bild på Jesus Kristus. Och han är Guds härlighets avbild och Herrens egen närvaro. Maten som kommer från honom är liv och det är ljus och det är kraft.

Herren vet vad vi behöver redan innan vi möter faran och svårigheten så har han redan varit där och han har dött och Golgata besegrar redan innan allting som du kan möta.

Abraham är nu fylld av Herrens närvaro och beskyddet från Herrens frid är starkt över honom och hans tankeliv är i Herren och han ser omedelbart faran i ”Denna tidsålders guds” förslag. Han erbjöds att ta emot gods (Substans) för sin egen räkning.

Abrahams svar är intressant:

1 Mos 14:21 Kungen i Sodom sade till Abram: Ge mig folket. (Själarna) Krigsbytet kan du behålla för dig själv. 22 Men Abram svarade kungen i Sodom: Jag lyfter min hand upp till HERREN, till Gud den Högste skapare av himmel och jord: 23 Jag vill inte ta ens en tråd eller en sandalrem, än mindre något annat som tillhör dig. Du skall inte kunna säga: Jag har gjort Abram rik.

Kungen av Sodom vill ha själar – Heb: Han erbjuder istället att samla ihop skatter åt sig själv.

Det här var ju alltså samma rikedom som Lot (Täckelse) såg från berget när han skiljdes från Abraham. Vad säger Jesus om hjärtat och att samla ihop skatter? (Mt 6 Lägg märke till att skatten på jorden även är att bli något)

Vår skatt handlar alltså om vart vi har vårt hjärta! Och där vi har vårt hjärta där har vi också vår säkerhet och frid. Abraham säger nu till Sodomskonungen: Jag tar ej emot något som tillhör dig du skall inte kunna säga att du har lyckats att få Abraham att upphöja sig själv.

Förstår vi vilket underbart namn namnet Jesus är han den som har varit före dig och berett vägen för dig. Han är den ende som vet vad morgondagen för med sig och då vill han redan innan ge dig kraften du behöver. Sluta följa människors visioner de vet inget om morgondagen. Men det finns en som vet det.

1Kor 2:9 Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.

3467 Yasha är alltså roten och grunden till ordet 3444 Yeshuwa (Jesus)(Klippan)

1Sa 2:1 Hanna bad och sade: ”Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN, mitt horn är upphöjt genom HERREN. Min mun är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig i din frälsning. (3444 Yeshuwa)

Det 3444 Yeshuwa utförde på korset är en möjlighet för alla människor att 3467 Yasha om vi följer honom.

5 Mos 20:4 ty HERREN er Gud, går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger (3467 Yasha)

När vi nu har lärt oss vad 3467 Yasha är så finns Davids nyckel beskrivet i den här versen.

2Sa 3:18 Låt det nu ske, för HERREN har sagt om David: Genom min tjänare Davids hand skall jag frälsa (3467 Yasha) mitt folk Israel från filisteerna och från alla deras fiender.

Det innebär att denne David måste ha en nyckel att öppna dörren med. Så att hans folk kan gå igenom alla fiendens härar och vapen.

Här ser vi hur Jesus (3444 Yeshuwa) skall frälsa (3467 Yasha) från synder

Mat 1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus (3444 Yeshuwa) ty han skall frälsa (3467 Yasha) sitt folk från deras synder.

Herren har sagt åt oss att han har en nycklel som inte är av mänskligt material men den strålar i den himmelska världen och att han skall öppna upp och föra oss igenom alla smala passage.

Det är precis det som Paulus själv beskriver

2Co 4:6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna.

Vår uppgift i det hela är att se till att vi inte har något täckelse för hjärtat (Avgud) för har vi det så blir det stängda dörrar (Dom 10:13-14)

Det är således en kallelse att vandra i helighet inför hans ansikte.

2Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. (Tappa modet och ge upp)

När svårigheterna kommer och vi har byggt vår säkerhet på människor eller vår egen kraft och styrka så kommer vi att ge upp för kraften kommer att ta slut. Hemligheten ligger i att veta hur man skall vandra med Gud. Att det inte gäller något yttre utan det inre.

Jes 40 förklarar hur vägen ser ut att vara slut och hur de Andligt mogna inte ger upp utan får ta emot ny kraft och därmed öppna dörrar för att fortsätta igen.

Jes 40:27 Hur kan du Jakob säga, du Israel påstå: ”Min väg är dold för HERREN. Gud bryr sig inte om min rätt”? 28 Vet du inte, har du inte hört att HERREN är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. 29 Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. 30 Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31 Men de som hoppas (6960 Qavah) på HERREN får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Ordet på grekiska för kraft är Dunamis och roten till det ordet är Duna. Det ordet betyder att få en inre kapacitet och få yttre möjlighter (Öppnade dörrar) Herren här är ju ingen annan än Yeshua med Davids nycklar (3467 Yasha)

Domarboken beskrev ju hur avgudarna gjorde att Herren stängde och inte ville öppna (Yasha – Dom 10:13-14) Så för att få uppleva ny kraft så måste man (6960 Qavah) binda sig samman med hans vilja i tankelivet och göra sig av med alla andra tankar. Se Qavah >>

Alla vänteperioder är därför renings och helgelse perioder i våra liv som är menat att söka hans ansikte. Och lägga av varje täckelse som kan skymma blicken av honom.