Till att börja med låt oss säga här att namnet Kain kommer från en rot som har innebörden: Att plantera och få att växa upp för egen ära.(Plantering) Eller man skulle kunna säga grundlägga bygga upp för egen ära. (Hus)

Det känner vi igen? Paulus säger ju att församlingen är hans åkerfält eller hans hus. Läs hela 1 Kor 3 så får du se där tar Paulus upp detta. Om vi är hans hus eller hans plantering så frambär vi andliga offer genom Jesus Kristus säger bibeln

1Pe 2:5 och låt er själva såsom levande stenar uppbyggas till ett andligt hus så att I blir ett ”heligt prästerskap som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus (Syndoffret och HörnstenenVetekornet) är välbehagliga för Gud.

Att bli ett Andligt hus och frambära Andliga offer är alltså meningen med allt som sker i församlingslivet. Vem gör oss Andliga då? Jo Jesus Kristus. Och Jesus blev ett ”syndoffer” för dig och mig.

Joh 17:19 Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i sanning helgade.

Vi får en liten ledtråd vad helgelse kan vara här nämligen att bli andlig (1 Pet 2:5) Grunden för vår Helighet och vår Andlighet är vårt ”Syndoffer Jesus Kristus. Han är hörnstenen till sitt tempel han är vetekornet till sin skörd.

Sven Reichmann säger att Ande är att leva för Gud och för andra människors skull.

Här ser vi Agape kärlekens 2 steg 1. Underordna mig Guds lära 2 Bära och hjälpa andra människor med din gåva. (Nåd) Detta är Kristi lag (Mat) och är det hans lag så är det givetvis också Guds lag.(Mat)

Varför skriver jag nu mat inom parentes? Jo för ordet för lag på grekiska är mat (bröd) det är därför laglöshet står som en motsats till Agape. För man kan säga att laglöshet (A – Nomia) betyder utan lag (Nomos = mat eller bröd )

Kommentaren Gal 6 >> beskriver alltså Agapekärlekens 2 delar. Slutet av hans brev till Galaterna beskriver vad Guds Israel är. Och Israel betyder Guds Prins så här får vi en undervisning om hur den skall vara i sinnet som skall ärva evigt liv vid Jesu tillkommelse. Om du tar och tittar på vad som hände Jakob vid Peniel när han fick se Herren utan täckelse så skall du se Agapens 2 delar 1 Underordnande av Gud 2 Underordnande och tjänande av människor

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig (Skina eller Lysa) av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors (Syndoffret) genom vilket världen (Kosmos) är korsfäst för mig (MUR)(FRID) och jag för världen.(Kosmos)15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. (Född på nytt av Anden)16 Frid (MUR – BESKYDD) och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel.

Här får vi reda på att det finns en möjlighet att lysa eller skina av 2 ljus. De här 2 ljusen är också 2 olika sorters vishet och kunskap. Syndoffrets ljus och kunskap är ett överbevisande andligt ljus som skänker tro och rättfärdighetoch har Agape som sitt mål. (Läs noga Jes 53:10-12)

Det andra ljuset och kunskapen kommer från en annan källa och leder till ett annat mål nämligen fördärvet. Att förkasta eller förakta syndoffret (Korset) är att bryta ner en mur (Korsets kraft) så att ormen stinger. (Denna tidsålders gud)

Vi har så många gånger nu varnat för att den utveckling vi ser i kristenheten idag liknar Kains väg. Den förkastar korsets väg och därmed också muren mellan världen och församlingen. Importen av hästarna från Egypten är i fullgång (Jes 30) Till och med samfundsledare hejar på utvecklingen!

Nu skall jag berätta vad Herren uppenbarat för oss. Jag ser en skiljelinje komma en dom över hans hus en skillnad mellan dem som lyste i sig själva och dem som Herren själv lyste upp (Gal 6:14 Ovan)

Kain (Född av kött och mänsklig visdom) och Abel (Född av ande) var bröder i samma familj och det är Hus (Bet) på Hebreiska. De som är födda av köttet förföljer de som är födda av Anden.

Gal 4:29 Men likasom förr i tiden den son som var född efter köttet förföljde den som var född efter Anden, så är det ock nu. 30 Dock, vad säger skriften? Driv ut tjänstekvinnan och hennes son ty tjänstekvinnans son skall förvisso inte ärva med den fria hustruns son.” 31 Alltså, mina bröder, vi är inte barn av en tjänstekvinna, utan av den fria hustrun.

Kain och Abel är 2 vägar kristenheten just nu väljer att följa och om du läser 1 Mos 4:1-10 så är Kain en bild på dem som aldrig korsfäste sitt kött. Av sammanhanget kan du se att allting beror på hur man behandlat ”syndoffret som ligger slaktat vid dörren” (1 Mos 4:7)

Den Hebreiska texten i 1 Mos 4:7 uppenbarar nämligen ett val mellan ett ”Syndoffer” som är slaktat vid dörren. Ordet synd och syndoffer är samma ord. Och förkastas eller förringas ”Syndoffret” så ligger ”Synden” som ett vilddjur färdigt att inta Kain.

Det offer som man senare gör inför Gud är slutprodukten av ett liv där man valt 2 olika vägar. Abel är bilden av ett andligt hus som frambär andliga offer (Huset på klippan – Mt 7) Kain är bilden av en som förkastar ”syndoffret” och bygger sitt eget hus på sand.

1 Mos 4:2 Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare.

Det fanns ett offer redan gjort i Eden och man berättade givetvis detta för sina söner. Och det är en bild på evangeliet att en oskyldig dog för oss i vårt ställe för att täcka vår nakenhet. Båda hörde detta men bara Abel blev andlig. Kain förkastade evangeliet.

Abel blev en herde genom åren. Kain blev med tiden en slav eller tjänare till den röda jorden. Som hans namn betyder så handlade allting om att han söker sin egen ära i allting han gör. Och Jesus sa till fariseerna hur skulle ni kunna tro (Överbevisas av Andligt ljus) ni som söker ära och berömmelse av varandra.

Joh 5:42 Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek (Agape) i er. 43 Jag har kommit i min Faders namn (Agape) och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. 44 Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?

1 Mos 4:3 Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt HERREN av markens gröda. 4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda (Förstlingen = Syndoffret) i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer, 5 men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. 6 Och HERREN sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7 Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.” 8 Kain talade med sin bror Abel, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. 9 Och HERREN sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Jag vet inte. Skall jag hålla reda på min bror?”

V 3 Hebreiska: Vid tidens avslutning! Detta är alltså en bild på ändens tid och domen (Separationen) över Guds hus!

Kain kom till Gud i sitt eget namn. Abel kom i Herrens namn. Kain hade ingen Agape han underordnade sig varken Gud eller brydde sig om att tjäna sin broder. Kain är en bild på dem som berömmer sig själva (skiner eller lyser av sig själva) han var den ondes barn (ormens)

De planterar eller bygger för egen vinnings skull ett hus på jorden. Och vad säger bibeln blir resultatet av att följa sin egen visdom och sin egen kraft och styrka.

2 Kor 1:12 Vi kan med gott samvete berömma (Skina och Lysa) oss av att vi här i världen, och särskilt mot er, har uppträtt i helighet och renhet inför Gud och inte varit ledda av världslig visdom utan av Guds nåd. 13 Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå (Alltså inga dolda motiv efter egen ära)

Helighet har vi ju lärt oss redan att det har med Andlighet och Agape att göra och handlar om 1 Underordnande av Guds vilja 2 Att böja mig och tjäna min broder.

Guds ljus (Syndoffret) kommer alltså in med sitt överbevisande ljus och vittnar med ditt samvete (Dörren) när du renas från onda motiv som finns i hjärtat. Guds ljus som är Ande kommer in i din ande måste få sitt samtycke genom din vilja för att kunna passera och lysa upp ditt samvete (Dörren) och upplysa din själ. (Som skall bli frälst)

Syndoffret ligger redan slaktat för dig Kain om du inte öppnar upp dörren (Samvetet) och renar dina motiv och dina gärningar genom sanningen så tar mörkret över ditt liv. Du förblir en slav till den röda jorden och tjänar den.

Läs nu samvetet >>

Stephen Kaung som har arbetat tillsammans med Watchman Nee och översatt hans böcker säger: Samvetet fungerar som en kanal eller dörr mellan anden och själen. Ett rent och upplyst samvete är som en öppen dörr för Gud som alltid arbetar inifrån din ande för att genom dörren nå din själ (Vilja Förstånd Känslor)

”Syndoffret vid dörren” är Jesus Kristus (Jes 53:10) ”Syndoffret vid dörren” är samtidigt en andlig levande kunskap och sanningen och ljuset (Jes 53:11)

Det finns andra namn på exakt samma sak han är ”hörnstenen” som byggnadsmännen (Kainarna) förkastade. Han är den levande svärden Gud levande ord som skall tränga igenom ande – själ och vara en domare av hjärtas uppsåt och tankar (Heb 4) Hur vi handskas med honom bestämmer om vi skall upprättas eller falla. (Lk 4:34-35)

1Pe 2:1 Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. (Täckelset – som stänger dörren) 2 Längta (Öppna dörren) som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken (Syndoffret vid dörren) så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen, (Syndoffret) som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. 5 Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som skall frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus (Syndoffret vid dörren) tar emot med glädje. 6 Det står nämligen i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på den skall aldrig komma på skam. 7 För er som tror är den alltså dyrbar, men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort, blivit en hörnsten, 8 en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem.

V1 Lägg bort alla onda motiv och Kains väg. (Täckelset för hjärtat = Den stängda dörren)

V2 Är mat (Mjölken) och vi sa att kristi lag är mat (Gal 6) och det är Agape (2 faldigt)

Detta är altså domen enligt Jesus att ljuset kom ”Syndoffret vid dörren” ”Herrens överbevisande ljus” ”Den dyrbara stenen på Sion”

Joh 3:18 Den som tror (Låter sig överbevisas till lydnad) på honom (Hörnstenen)(Ljuset) blir inte dömd (Prisgiven åt lögnen) men den som inte tror (Låter sig överbevisas till lydnad) är redan dömd (Prisgiven åt lögnen) eftersom han inte tror (Låter sig överbevisas till lydnad) på Guds enfödde Sons namn (Agape) 19 Och detta är domen (Prisgivandet åt lögnen) ljuset (Hörnstenen det andliga ljuset) kom till världen och människorna älskade (Agape) mörkret och inte ljuset (Hörnstenen – Det andliga ljuset) eftersom deras gärningar var onda. (Söker sin egen ära) 20 Ty var och en som gör det onda (Söker sin egen ära) hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset (Syndoffret vid dörren) för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Här ser vi återigen Kain och Abel. Vi ser här återigen Ljusets barn och Mörkrets barn. Det här är en bild på att uppträda med eller utan täckelse inför Herren. De gärningar som är gjorda i ljuset är rättfärdiga och de som är gjorda i mörkret är orättfärdiga.

För Ljusets barn kommer det att bli uppenbart att Jesus kommer tillbaka 1 Tess 5:4-7 Men det kommer det inte att vara för mörkrets barn.

Jag drömde domen över Guds hus  Och vi tror att det har att göra med dessa moderna ”företagsmetoder” för ju mer dessa kommer in ju mindre Agape ser vi och ju mindre tal om Jesu tillkommelse. Utan nästan tvärtom hånas de som har profetiorna levande och vill varna andra.