2 Mos 14:14 HERREN skall strida (3889 Lachem) för er och ni skall hålla er stilla (2790 Charash)

Strida =3898 Lachem – Övervinna + att ätas som mat / Roten till 3889 Lechem – Bröd/mat. Betlehem kommer av 2 ord Beit (Hus Familj) + Lechem = Mat för människor eller djur,

Ordet den som segrar eller övervinner finner vi ju i sändebreven till församlingarna i uppenbarelseboken. Bara den som äter av (Tror och inspireras av) Jesus (Segraren) kommer att få en öppen dörr rakt igenom. (Svårigheterna)

I Mt 16 så handlar det om att bygga på en klippa men också att det huset som är byggt på klippan övervinner allt.

I Betlehem föddes övervinnaren och lindades och lades i en krubba. Och om han blir vår mat så övervinner vi världen på samma sätt. Och att äta mat är i bibeln synonymt med att inspireras av något.

Lägg märke till att molnet Anden var redan där innan man drog igenom.( se 1 kor 10) Herren var där och förberedde en väg igenom det omöjliga men de var tvungna att gå i rätt tid. Sedan stängdes vägen igen för de som var från Egyptien (världen) Det är dags att göra sig av med allting av världen i våra liv om vi skall bli frälsta. (Yasha)

Ordet för frälsning är strongs 3444 Yeshuwa (Jesus) och roten till detta ord är strongs 3467 Yasha som betyder:Öppna upp. De 5 ovisa jungfrurna ropade: Öppna upp för oss!

Exo 14:13 Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning (3444 Yeshua) som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen.

Om du tar och läser sammanhanget just här så står Israel mitt i en situation som bildar ett kors här. Platserna som nämns här i 2 mos 14:1-2 bildar ett tydligt kors uppifrån.

Exo 14:1 HERREN sade till Mose: Exo 14:2 ”Säg till Israels barn att de vänder om och slår läger framför Pi-Hahirot, mellan Migdol och havet. Mitt emot Baal-Sefon skall ni slå läger vid havet.

2 Mos 14. 14 / Hålla er stilla är Hold Your Peace i Engelska King James.

I den Hebreiska grundtextens ord finns betydelsen att det är 3 saker som vi måste lägga bort för att få en öppen dörr (Yasha) igenom Röda Havet (Vedermödan) Så att hålla oss stilla (2790 Charash) här är synonymt med att vara korsfäst med Herren och att vara död för världen.

2790 Charash

(1) Sluta planera för egen framtid och vinning (Jas_4:13-17)(212 Alazoneia >>) (1Jn_2:15-17)

(2) Lägga av täckelse (Jas_4:3)

(3) Stoppa all egen aktivitet och kraft (Jas 4:1-4) Mose räcker sedan upp sin mandelstav (Guds löften) och de går över och blir både döpta och andedöpta ( se 1 Kor 10)

Dessa 3 punkter skulle bort för att de skulle kunna gå in i vilan i landet för dessa punkter är KÖTT och VÄRLDEN Vi kan även hitta de här 3 punkterna i Korintierförsamlingen.

(1) 2Co 1:12-13 Berömma sig av Guds nåd ej världslig visdom. (2) 2 Co_2:17 Ej förfalska Guds ord för egen vinnings skull. (Tankesätt)

(2) 2Co 4:1-6 Ormen sätter täckelse dessa predikar sig själva. (Församlingen i fokus istället för Herren)

(3) 2Co 5:11-15 Leva för Gud ej för oss själva. (Kött – Ande) Från övergången av Röda Havet tills ingången i landet så måste alltså de här 3 punkterna skäras bort eller korsfästas. Gal_5:24-25 Gal_6:12-16

Profetiskt så har Herren visat att just nu går det en skiljelinje rakt igenom kristenheten. De som går korsets väg och lägger ner sitt eget jag kommer att komma rakt igenom svårigheterna. Men de som går i sin egen kraft och styrka kommer att finna att de kommande stormarna och svårigheterna kommer att dränka dem.

Herren lovar Philadelfia församlingen en väg rakt igenom (Grek: EX) svårigheterna (Röda havet)

UPP 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (EX) prövningens stund som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Precis denna prövning som nu kommer lär en del felaktigt att vi skall ”ryckas bort ifrån” istället för att gå rakt igenom den (EX) med segraren från Golgata.

Jesus uppmanar oss istället att söka honom för att få kraft att kunna gå rakt igenom svårigheterna som kommer.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er Luk 21:35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. Luk 21:36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly (EX) allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”

Vers 34 – Handlar om själsligt liv. Att ”äta och dricka” och att ”köpa och sälja” är i bibeln en bild på att leva och planera för sin egen vinnings skull. En sådan människa kallar bibeln för ”köttslig” eller ”själisk” eller ”världslig”

En sådan människa är ovis och stängd för Anden. Och bibeln säger att en sådan människa kan inte ta emot information ifrån Anden. Så när Anden vill uppenbara vilken tid vi lever i så kan den världslige (Utan Olja) inte ta emot profetiskt information ifrån Anden (Olja)

1Co 2:12 Men vi hava icke fått världens ande, utan den Ande som är av Gud, för att vi skola veta vad som har blivit oss skänkt av Gud. 13 Om detta tala vi ock, icke med sådana ord som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord som Anden lär oss vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor. 14 Men en ”själisk” människa tager inte emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.

Att leva i ”mörkret” är att ”vara stängd” för Anden och de 5 ovisa (Grekiska Moros = Tillstängda) hade inget ljus i sina lampor så de kunde inte se.

Men bibeln säger att de Andliga som lever utan täckelse i ljuset de skall förstå när den här dagen kommer för de är ”öppna” i sina hjärtan så därför kan de ta emot Andlig information.

1Th 5:1 Vad åter angår tid och stund härför, så är det inte behövligt att därom skriva till er, käre bröder. 2 Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. 3 Bäst de säga: ”Allt står väl till, och ingen fara är på färde” då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de ska förvisso inte kunna fly undan. 4 Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över er såsom en tjuv 5 I är ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi höra inte natten eller mörkret till; 6 låt oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra. 7 De som sova, de sova om natten, och de som dricka sig druckna, de är druckna om natten 8 men vi som höra dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp såsom hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus,

Lägg märke till att ”Leva i mörkret” är att ”Dricka sig drucken” det handlar om en ”Världslig” människa ”Själisk” som inte kan ta emot Andlig information (Hon är stängd) (De ovisa jungfrurna)

Nu kommer vi till ett påstående som vi kristna i Sverige kan ha svårt att ta emot. Herren har visat oss att många Pastorer och hela församlingar har gått ifrån Andlighet till just ”Köttslighet” eller ”Själslighet”

Vi har predikat både Elvor o Jag ett bra tag nu att församlingens tendens just nu är att man går mot själslighet istället för mot Andlighet. Man underordnar sig Jannes och Jambres och går in under Faraos system i ett Egyptiskt betryck. Herren visade oss att man förlitar sig på Egyptens hästar och vagnar (Jes 30)

Men vad hände sedan när Faraos hästar och vagnar skulle passera Röda Havet? De sjönk ner som bly! Precis på samma sätt kommer det att hända med den ”företagsbaserade” moderna församlingen om man inte vänder om. Du skall lägga märke till hur man i dessa församlingar idag istället för att ge ”bröd” (Lechem) talar om sig själva och fokus förskjuts mer och mer från Jesus till Församlingen. Vi har helt plötsligt blivit så viktiga!

2 ggr så har Janne sett och drömt att ett tåg startar som leder till fördärvet (Ett brådjupt stup) . Jag fruktar att det här tåget nu har startat och passagerarna i 1000 tal tar plats. Man följer ”Ledare” utan att kunna pröva vad det är för ande som driver på det hela. Kurser med ”Ledarskapsträning” som i själva verket inte är något annat än Världen. (Se Alazoneia>> ) Kunde det hända på Paulus tid hur mycket mer skall det då inte kunna ske idag?

Församlingen i Laodicea och den i Jakobsbrevet är 2 församlingar som är typ på inte kommer att komma igenom Röda Havet utan kommer att sjunka ner i det upprörda havets stormar.

Församlingen i Laodicea hade i sina egna ögon vunnit framgång genom sin köpenskap (Själiskt planerade av sin egen framtid) Visionen hade lyckats och man hade ”tillväxt” man hade kanske förvandlat kyrkan så den nu mer liknade mer en teaterlokal än en kyrka. Korset var bakom ett draperi och orgeln utslängd för länge sedan.

Upp 3:17 Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar (Köpenskap) och behöver intet och du vet inte att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken.

Hur har hon blivit rik? Jo genom handel! Detta handlar absolut inte om pengar utan det är profetiskt en bild på att planera sina egna vägar (Vision) En pastor som vi följt på nära håll sa innan han förvandlade hela kyrkan likt en teaterlokal: Min uppgift här är att fylla kyrkan!

Fylla kyrkan och uppfylla sin egen planerade vision var precis vad man gjort i Laodicea. (Köpenskap)

Upp 3:16 Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall skall jag spy ut dig ur min mun.

Jag sätter basunen till munnen och blåser ett varningens rop: Alla Herdar som inte ger hans  får mat kommer Herren att döma.

Efter den här undervisningen om att äta och dricka är samma sak som att planera sina egna vägar (Kallat Visioner) så förstår vi precis vad Jesus menar. Och det här sker nu med hela församlingar i hela vårt land. Pastorer slutar att ge fåren mat utan de ”äter och dricker” och dricker sig druckna med världen (Företagsvärlden)

Vi har fått massor av mail där man berättar för oss exakt samma sak. Församlingen görs om allt gammalt skall bort och ersättas. Lokalen görs om predikningar om omvändelse och allt som är stötande för en utomstående tas bort.

Och nu förespråkas ”den här vägen” av våra samfundsledare till och med som skall vara föredömen för Hjorden.

Jesus beskriver exakt vad som nu sker och lägg märke till vad straffet är. Det är därför du inte hör knappt ett ord om ändens tid av ”de druckna visionärerna” för de är ”stängda” de kan inte ta emot andlig information.

Lägg noga märke till att den här varningen kommer omedelbart innan liknelsen med de 10 jungfrurna.

Mat 24:45 Om det finns (GK: Vem är DÅ vid den tiden) en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder.

  • Lägg noga märke till DÅ och att äta och dricka är kopplat till V 38-39
  • Predikanter är satta för att ge mat (Ordet i Andens kraft)
  • Att äta och dricka med de druckna = Att planera sin egen framtid med sin egen visdom (Visioner)
  • V50 Då sänder Herren ett mörker över dem ett täckelse så de inte ser tidestecknen.

Det är ju alldeles solklart att han menar att de som skulle ge hans får mat nu istället gör sig ett med världen. Och gör man det slås man med blindhet och kan inte se vilken tid vi lever i. Floden kommer men de ser det inte. Elvor berättar här att floden är redan på gång >> & >>  han varnar oss för den.

Det är så illa idag att det Herren visar inte håller måttet och är dött i hans ögon. Samma sak upphöjs idag av ledarna man håller varandra om ryggen.

Vi besökte för något år sedan en församling som vi visste hade förvandlats av pastorn genom ”Moderna företagsinfluenser” tagna från världen. Elvor blev varnad i en dröm att denna församlings ledarskap  förvandlats och blivit kalla och hårda utan kärlek. Församlingen hade förvandlats till fyrkantiga boxar med konstgjord rök. Världen hade tagit över och dödat livet och nu var det bara ett tomt skall kvar. Kunde inte låta bli att tänka på Sardes: Du har ryktet om dig att du lever men du är död.

2Ti 3:1  Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
2Ti 3:2  Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa,
2Ti 3:3  kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,
2Ti 3:4  falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud
2Ti 3:5  och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

På grekiska kan man översätta v 5 Yttre strukurer utan inre realitet. Det kan väl inte uttryckas tydligare än så här   egentligen. Den avfallna församlingen kommer att vara upptagen med olika ”församlingsstrukturer” istället för att göra ”det inre av bägaren rent”

Istället för omvändelseförkunnelse helgelse och rening samlas man nu till ”ledarskapsträning” för att lära sig ”yttre strukturer”

Efter flera år besökte vi alltså den här församlingen Elvor drömt om. Pastorn (Byggaren) var inte där utan 2 församlingsledare ledde det här mötet. Vi sjöng och spelade och hade ett härligt väckelsemöte Janne delade vilken tid vi lever i och hur nära vi är Jesu tillkommelse. På det här mötet kom en hel del medlemmar som inte ”orkat” gå till församlingen pga alla förändringarna.. Dessa äldre medlemmar tyckte sig vara i himlen och kände igen tonen och utbrast: Det här får vi aldrig höra annars!

Ingent annat sades på det mötet än det vi brukar säga eller predika – alla predikningarna ligger ju här att höra  >>

Kan du tänka dig att Elvors dröm uppfylldes sedan dessa 2 i församlingsledningen som lett det här mötet ”förvred våra ord” inför Pastorn som sedan anklagade oss inför vår arbetsgivare. Att mer eller mindre inte duga för den uppgiften att resa runt i församlingar och predika för vi kan ju inte predika emot hans vision. Han klagade också på den hemsida du just nu läser vilket inte är ett dugg förvånande eftersom den avslöjar ”Företagstänkandet” som nu förstör det Andliga livet i församlingarna.

När Herren började leda oss in på det profetiska området så varnade han oss redan innan att vi kommer att få möta mycket missförstånd och stort motstånd. Men han sa också att mitt i allt det här skulle vi få uppleva hur smörjelsen ökade.

Vad spelar det för roll om du blir föraktad eller förtalad av människor? Om detta för med sig att Herrens härlighet kommer över dig med sin kraft? Paulus sa att han hade den här skatten (kraften) i lerkärl. Ett lerkärl står för svaghet och för beroende av Gud. (Tvärtom mot Laodicea)

Se profetian på bönedagen om att vara beroende av Herren >>