Jes 42:13 HERREN drar ut som en hjälte, han eggar upp sig med en stridsmans iver. Han ropar högt, han ger upp ett härskri och visar sin makt mot sina fiender. 14 Under lång tid har jag tigit, jag höll mig stilla, jag lade band på mig. Men nu skall jag skrika som en barnaföderska, jag skall flämta och flåsa på samma gång. 15Jag skall ödelägga berg och höjder och låta allt gräs på dem torka bort. Jag skall göra strömmar till land och låta sjöar torka ut. 16 De blinda skall jag leda på en väg som de inte känner, på okända stigar skall jag föra dem fram. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är vad jag skall göra, och jag skall inte överge dem. 17 Men de som förtröstar på skurna avgudabilder och som säger till gjutna beläten: ”Ni är våra gudar”, de skall vika tillbaka och stå där med skam.

Om du tar och läser sammahanget skall du se att detta handlar om den tid då Herren skall stå upp och förstöra berg och höjder.

 • Han skall utbreda rätten V 1
 • Sången hörs från hela jorden V 10-12
 • Vad skall ske då när detta skett jo änden skall komma

Mat 24:14 Och detta evangelium om riket skall bliva predikat i hela världen, till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall änden komma. 15 När I nu fån se ’förödelsens styggelse’, om vilken är talat genom profeten Daniel, stå på helig plats den som läser detta, han give akt därpå.

Vi har haft många bibelstudier om det här förut att ändens tid som även kallas för Herrens Dag i bibeln är just 3 1/2 år. Vi skall nu föra samman händelsen med att föröda berg och höjder med andra bibelställen först.

 • Joel 2:30 Tidstecknen i måne o sol , blod rök och eld inför Herrens Dag
 • Samma sak ser vi i Joel 3:14-15 – Domens dal = Djup depression – Katastrof – Tröskplats
 • Joel 3:16 Herren låter sin röst höras och skakar jorden – men är en tillflykt för sitt folk.
 • Joel 1:15 Herrens Dag som en Katastrof – Rövare eller Tjuv (1 Tess 4:15-5:4)

Man kan tydligt se två skaror av folk när den här katastofen kommer som kallas för Herrens Dag.

 • V 16 Han kommer att vara ljuset och ledningen för denna grupp (5 Visa jungfrurna)
 • V 17 De som har sin säkerhet i avgudar skall han komma på skam (katastrofen) (5 Ovisa jungfrurna)

De 5 jungfrurna kommer alltså att ha en väg att vandra på som lyses upp framför dem som gör att de kommer att komma rakt igenom katastrofen V 15 Men den vägen kommer att vara stängd för ”avgudadyrkarna” ”de laglösa”

Precis det här säger Lk 21 >> (se kommentarer) Vi måste räknas som ”värdiga” för att kunna komma rakt igen om den här katastrofen som kommer över hela jorden 3 1/2 år innan slutet. Och det är väl alldeles uppenbart av Jes 42:17 att denna ”värdighet” innebär att alla avgudar måste bort i våra liv.

I Mt 16 så handlar himmelrikets nycklar egentligen om att Herren vill ge Petrus ljus från himlen så att han kan skilja ljus från mörker eller kött ifrån ande. Och det är vad Lösa och Binda betyder. Gud ville ge Petrus förmågan att kunna vara kvar på klippan! Därifrån vill dödsriket ha bort oss.

När en Rabbin skulle installeras i en synagoga fick han förr symboliskt en Torahrulle och sedan en stor nyckel. Man sade sedan: Bind och Lös nu denna skrift med denna nyckel. Man menade att han skulle tolka Torahn rätt!

I NT så är NYCKELN ljuset från himlen. Men det är samtidigt en bild på Smörjelsen.

1Jn 2:20 I åter har mottagit smörjelse från den Helige, och I har all kunskap. 21 Jag har skrivit till er, inte därför att I inte känner sanningen, utan därför att I känner den och vet att ingen lögn kommer av sanningen. 22 Vilken är ”Lögnaren”, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är Antikrist, denne som förnekar Fadern och Sonen. 23 Var och en som förnekar Sonen, han har inte heller Fadern den som bekänner Sonen, han har ock Fadern. 24 I åter ska låta det som I har hört från begynnelsen förbli i er. Om det som I har hört från begynnelsen förblir i er så ska ock I själva förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet. 26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som söka förvilla er. 27 Men vad er angår så förblir i er den smörjelse I har fått från honom och det behövs inte att någon undervisar er ty vad hans smörjelse lär er om allting, det är sant och är inte lögn. Förbliv alltså i honom såsom den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbliv nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och inte med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse.

 • Smörjelsen ger oss all kunskap om Gud och hur vi skall kunna förbli i honom.
 • Villfarelsens makt vill alltså att vi kommer ur honom.

Smörjelsen är därför samma sak som en nyckel för med ljuset förstår du vart gränserna går. Med kunskapen om Gud kan du stänga igen för Satan och öppna upp för Gud i ditt liv. Du kommer att kunna SE vad som är rätt och vad som är fel. Du kommer att vandra i Ande.

Låt oss titta på det Hebreiska ordet SUR >> Det betyder: Att gå på sidan av. Stänga igen. Och att ta bort. Ordet SUR används av Jakob när han skall tillbaka in i Guds Hus Betel igen med sin familj.

Tänk nu ordet SUR som en nyckel att stänga igen med här. Man grävde ner guldet och alla avgudarna under en ek vilket symboliserar mogen med full kunskap.

1 Mos 35:2 Då sa Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: ”Gör er av med (SUR) de främmande gudar som ni har hos er, rena er och byt kläder, 3 och låt oss dra upp till Betel. (Guds Hus) Där skall jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på den väg jag gick.” 4 Och de gav Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig och alla sina örringar, och Jakob grävde ner allt detta under terebinten vid Sikem. 5 Sedan bröt de upp, och en förskräckelse från Gud kom över städerna runt omkring, så att man inte förföljde Jakobs söner.

Vad är det som gör att man kan gå in i Betel? Jo en nyckel (Sur) Jakob hade kunskap om hur man kom in i Guds Hus vad som hindrade folket att gå in i Guds Hus. Det är en profetisk förebild på att få kunskap om vad som inte behagar Gud och vad som behagar Gud.

 • Sanningen gör oss fria och det är smörjelsen (Nyckeln)
 • Lögnen är det som binder oss.

Sanningen (Smörjelsen) gör oss fria genom att fungera som en nyckel. Du ser och får kunskap om vad som är sanning och vad som är lögn. Sanningen binder därmed lögnen och du kommer undan den ondes planer.

1Joh 5:18 Vi veta om var och en som är född av Gud att han icke syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tar sig till vara, och den onde kommer icke vid honom. 19 Vi veta att vi är av Gud, och att hela världen är i den ondes våld. 20 Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi är i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv. 21 Kära barn, ta er till vara för avgudarna.

Ser du nu att vi är tillbaka igen där vi började med våra två grupper i Jes 42:13-17?

 • Du har en grupp som vandrar i sanningen (Smörjelsen) (De 5 visa jungfrurna)
 • Sen kan vi förstå av sammanhanget lögnens väg (De 5 ovisa jungfrurna med avgudar)
 • Att ha olja i sin lampa är samma sak som att ha himmelrikets nyckel = Andlig urskiljning

Laodicea var full med gods (avgudar) och riskerade att kastas ut ur Guds hus när prövningen kommer. Om vi inte har olja i våra lampor och himmelrikets nyckel så riskerar vi samma sak i prövningen.

1Ti 3:14 Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. 15 Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. 16 Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.

På grekiska kan det översättas: Du skall veta hur du Binder i Guds Hus och förblir levande (strongs) Det är alltså en direkt koppling till Himmelrikets Nycklar (Smörjelsen)

Nu läser vi kapitel 4 i ljuset av detta och kom ihåg det finns ingen kapitelindelning i grekiskan.

1Ti 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig tillvilloandar och till onda andars läror.

 • Här står det uttryckligen den avslutande sista tiden innan Jesus kommer tillbaka.
 • Onda andar och deras läror skall alltså dra iväg de som ej har Nycklar (Smörjelse) (Sanningen)(Olja)

Den som nu har olja i sin lampa han har nyckeln i sin hand han har sanningen i sitt hjärta. Han kan binda och lösa i Guds hus och förblir därför en levande sten i Guds Hus.

2Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Okej! Vi har de 2 grupperna bekännande kristna igen eller hur? Hur går det med dem som inte har nyckeln eller sanningen eller oljan i lampan nu (smörjelsen)?

Jo de kommer inte att förbli i Guds Hus längre. De blir avskilda ifrån Guds Hus dessa som inte har oljan i sina lampor. Och du kan se detta ske i Mt 25.

Det finns en direkt koppling till verserna i 1 Tim 3:14-16 och 1 Tess kap 4-5 också. De som har nycklarna har alltså olja i sina lampor och det är de som förblir levande stenar i Guds Hus.

1Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

Ordet lever och är kvar på grekiska betyder: Att kunna bevara den andliga livet genom en katastrof.

 • Den katastrofen är andlig villfarelse och sedan antikrist 2 Tess 2.
 • Du rycks alltså inte upp innan katastrofen. (om du tror det behöver du urskiljning)
 • Det är i katastrofen (provet) det kommer att visa sig om vi har olja i lampan eller ej.

Låt oss se om vi kan spåra den gruppen som inte har nycklar och olja i sina lampor. De som kommer att avskiljas (Dömas) när prövningen kommer över Guds Hus.

 • De ovisa jungfrurna som saknar olja (Nyckeln till himmelriket) (Mt 25)
 • De som upphöjer sig själva till ledare i Guds Hus (Mt 24:48-51)
 • De laglösa och de som bygger på sand (Mt 7)
 • Den grupp troende som har gått ut i världen (egen kraft >>) (1 Joh 4)
 • De som håller på med yttre strukturer (församlingsbyggen) utan inre liv (2 tim 3:1-3)
 • De som går Kains väg (= plantera växa för egen ära) (Jud 11)
 • (A) De som är förblindade av ormen och inte ser (2 Kor 3:15 – 4:6)
 • (B) Förebilden är att ledarskapet upphöjs över folk de ser inte Herrens uppståndelse (4 Mos 20:8)
 • (C) Mose skulle tala om Klippan istället lyfte han upp sig själv och ledarskapet VI (4 Mos 20:10-12)
 • Ogräset (ondskans barn) som skall skiljas från Vetet (rikets barn) i Mt 13
 • De som säger frid och ingen fara som drabbas av katastrofen (1 Tess 5)
 • De onyktra och de som lever i mörkret som drabbas av dagen (katastrofen)(Lk 21:34-36)(1Tess 5)
 • De som inte överger sina egna onda gärningar (= Kristna men gjorda i egen kraft) (Heb 4)(Joh 3:19-21)
 • De som inte gått korsets väg (Mt 16) De som inte går den smala vägen (Mt 7) (Fil 3:17-19)
 • De som inte lyder evangeliet (2 Tess 1:6-10)
 • De som följer de falska profeterna och deras lärar (2 Pet 2:1-3)
 • De som inte ger kärleken till sanningen rum i hjärtat (2 Tess 2:10)(Liknelsen om såningsmannen Mt 13)
 • De som låter laglösheten komma in i hjärtat och låter kärleken kallna (Mt 24:10-13)
 • De som drivs av sina begär och hycklar med Jesu tillkommelse (2 Petr 3:3)
 • Det är de som ”förvränger” Guds ord (laglöshet på Hebreiska) (2 Petr 3:16)
 • De talar vad som kommer från världen >> (1 Joh 4:5)
 • Dessa sluter sig till en falsk enhet (Mt 13:40-41)(Babylon i Upp)
 • De som inte hör (lyder) vad Anden säger i de 7 sändebreven (Upp – Kap 2+3)
 • (A) De som inte är klädda i vita kläder (Upp 3:3-15) (Jmfr värdiga Lk 21:34-36 )(Upp 7:13-15)
 • (B) Den som är naken kommer inte igenom denna prövning katastrof (1 Tess 4:15-5:4)(Upp 16:14-16)
 • Laodicea var naken och blind men visste inte om det (Upp 3:16-17)