I denna Del 2 kommenterar jag olika citat. Citaten står med kursiv stil.
/Elvor Ohlin

Tillbaka till Del 1

Innehåll:
1. Enhetens vänner – en ohelig allians? –
ekumenikens mål är katolsk eukaristi, gemensam dopsyn och att böja sig för påven, Bibeln avslöjar Rom-kyrkans villoläror, Pingst-katolsk dialog, Dra ut!
2. (Re)lik i garderoben? –
Från Enhetens vänners meny/länkar: S:t Davidsgården och Berget -ockultism och spiritism (program), Nya slottet Bjärka Säby och Peter Halldorf.
Solveig Henriksen om mystik teologi och dess inkörtsport (sant och sunt!),
3. Katolska kyrkan tar kommandot –
SKR, Förbundet för kristen enhet (FKE) och dess understödjare, Östanbäcks kloster och Caesarius Cavallin [teol. rådgivare i Oasrörelsen] vill ena alla under påven, Livets ord
4. Infiltration –
tillvägagångssätt
5. Den röriga (Pingst)rörelsen
– uttalanden av Pelle Hörnmark
6. Sammanfattning

x131. Enhetens vänner – en ohelig allians?

Enhetens vänner är en gemenskap som strävar för ekumenik och en ”synlig enhet”. Det är ett begrepp som verkar vara den organiserade ekumenikens ”mantra”. Men vad är egentligen målet? Är det Romkyrkan och att ”böja sig för påven”? Tja, det är bara att läsa innantill för att få svar. (Länkarna i texten är med enbart för att visa att det är direkta citat).

Det här är ingen uppbygglig läsning, snarare eländig. Men eftersom var och en förr eller senare kommer att tvingas att välja, bör vi veta vad ekumeniken handlar om. Den som ämnar följa med i den ekumeniska strömmen, bör åtminstone veta var han eller hon är på väg – för den strömmen är en bred väg till Rom-kyrkan, vilket i sin tur är på väg mot Interfaith och en världsreligion. Det är en världsreligion med starka krafter som vill utplåna sann, biblisk kristen tro.

Här är några citat från sajten Enhetens vänner för kännedom om någon skulle ha missat ekumenikens mål:

Enhetens vänner är en gemenskap av människor i Svenska kyrkan och frikyrkorna, den katolska kyrkan och de ortodoxa/orientaliska kyrkorna som vill fördjupa sin kunskap om apostolisk tro med det yttersta målet att nå synlig gemenskap genom att vi alla fullt ut kan dela eukaristin (nattvarden) >> .

Nu kanske någon snabbt ursäktar med att ordet ”eukaristi” betyder tacksägelse och det behöver inte betyda den katolska nattvarden. Då läser vi igen från hemsidan:

Enhetens vänner delar den katolska nattvarden under Petrusämbetet i Rom, ”enhetens ämbete, synliggjort i biskopen av Rom (Påven) >> .

Det är svårt att tänka sig en synlig enhet, där vi också kan dela eukaristin (katolsk nattvard), om vi inte står i gemenskap med Petrusämbetet, enhetens ämbete, synliggjort i biskopen av Rom >> .

Enhetens vänner är alltså inställda på att gå in under Påven (”Petrusämbetet”, ”biskopen av Rom”, ”Kristi ställföreträdare”) och att dela den KATOLSKA nattvarden. Om någon har minsta tvivel om det, är det lika bra att inse fakta här och nu. Gemenskap med påvekyrkan i Rom betyder att du böjer din nacke för påven och accepterar Rom-kyrkan. Du kan inte ha gemenskap med Rom-kyrkan utan att kopplas samman med mariadyrkan, helgondyrkan, avlater mm, lika lite som du kan vara frimurare utan koppling till frimurarnas gud, Lucifer (satan).
Tillbaka till hemsidan:

Till enheten i tron hör också att man erkänner biskopen av Rom (påven) som innehavaren av ett enhetens ämbete som bär ansvar för hela kyrkan.
Men detta utesluter inte en hög grad av självständighet hos de olika systerkyrkorna. Andra Vatikankonciliet rekommenderar enträget en stor respekt för varje kyrkas egenart.

Biskop Anders Arborelius och ärkebiskop emeritus Gunnar Weman bildar den apostoliska basen i vår gemenskap.

I ”den apostoliska basen” har man alltså en katolsk biskop som utgav Dekret om fullständig avlat under Paulusåret (juni 2008-juni 2009) >> . Jag har länkat tidigare till detta och till predikningar och föreläsningar av Arborelius med direkta böner och tillbedjan till den katolska Maria och upphöjande av henne till ”förmedlare av nåd och fred” mm. Dekretet är minst sagt en skrämmande läsning om en gärningslära som är totalt främmande för Bibelns budskap. I ett av villkoren för fullständig avlat, kan man läsa: Bön i den helige Faderns intention, alltså bön för Kristi ställföreträdare på jorden, som kan bevilja efterskänkandet av syndastraffen (en Fader Vår och en Var hälsad Maria räcker; det är passande att detta görs på samma dag som verket utförs).

Bibeln är tydlig EMOT dessa påståenden:

 • påven är INTE Kristi ställföreträdare – det är den helige Ande!
 • påven kan INTE efterskänka syndastraff – endast Gud förlåter synder och räddar från straff!
 • att be till den katolska Maria är avgudadyrkan – ingen annan än Gud får tillbes!
 • den sanna kyrkan är INTE byggd på Petrus – den är byggd på Klippan JESUS, GUDS SON

Enhetens vänner har helt klart en katolsk grund. Mer från sajten Enhetens vänner :

Om dopet av Wilfrid Stinissen >>: Det är något stort att vi har samma dop. Det är genom dopet vi blir införlivade i Kristus och medlemmar i hans Kyrka. Att vi ömsesidigt erkänner varandras dop har en djup teologisk betydelse. Det bevisar att en fundamental gemenskap finns kvar mellan de olika kyrkorna, trots all splittring…

Inte undra på att man börjar ändra dopsyn i många frikyrkor för att anpassa sig till Rom-kyrkan. Det är en viss skillnad på den som är upplärd med barndop och den som inte är det. För den som har fått ljus över det bibliska troendedopet, finns ingen ursäkt för kompromiss.

Om enhetens villkor av W Stinissen: Man kan mycket väl tänka sig att katolska kyrkan skulle leva i fullständig enhet med en annan kyrka som har gifta präster, en annan liturgi, en annan form av mariafromhet. Men villkoret är att man kunnat erkänna varandras prästämbete. Utan prästämbete ingen eukaristi, och utan eukaristi ingen enhet (jfr 1 Kor 10:17).
Till enheten i tron hör också att man erkänner biskopen av Rom som innehavaren av ett enhetens ämbete som bär ansvar för hela kyrkan…

Kan det sägas tydligare? Katolsk nattvard förutsätter enheten, vilket i sin tur förutsätter erkännandet av påven och Rom-kyrkans hierarki och ämbetssyn. Samma maktstrukturer kommer via Kyrkotillväxtrörelsen med Rick Warren och Bill Hybels, G12 och C Peter Wagners Ap -reformation (NAR). Hur många församlingar har bevarat sig från allt detta och är bibliska idag?

Om ”Vad som sker idag” >> : Ikoner, radband, böneljus mm. På samma sätt som med litteraturen har utvecklingen gått när det gäller det som brukar kallas devotionalier, yttre redskap och bilder till hjälp för bön och inre samling. Det började med ljusen på kyrkogårdarna till de stora helgerna. Det fortsatte med ljusbäraren – den första i Svenska kyrkan kom 1968 till Uppsala domkyrka. Att skålen med dopvatten är på väg in i Svenska kyrkan är nu nästa steg av allmänkyrklig karaktär; att få teckna sig med korsets tecken med fingrar som doppats i vattnet är en yttre påminnelse om att dagligen leva i sitt dop. Allt detta är en utveckling som bara för några decennier sedan hade varit helt omöjlig att förutsäga.
Kanske är användningen av de heliga bilderna, ikonerna, det som ändå framstår som mest häpnadsväckande. Vem hade för 40 år sedan kunna tro att det snart sagt inte finns ett kyrkorum eller en andaktsplats i hemmet i vårt land som inte har en eller flera ikoner?

Här beskrivs den stegvisa tillvänjningen till katolicism. Detta gläds vissa åt, när det istället visar på ett stort avfall från biblisk trosgrund! Läs om ikoner och andra avgudabilder >> & >> .

Om sångböcker: Vi skall inte heller glömma bort psalmboken; de första 334 psalmerna är gemensamma för alla olika kyrkogemenskaperna i vårt land. Det betyder att vi i bästa mening sjunger oss samman – och sången är som bekant en del av bönens ande!

(Jag har ingen kommentar till den förändringen, förutom till motivet! Vad kommer sen? Sånger till den katolska Marias ära?)

Om den Pingst-Katolska dialogen: …Samtalen förs i synnerligen god anda, under bön, lyhördhet och ömsesidig respekt. Dialogen har bekräftat sensus fidelium, den trons förnimmelse som får kristna att känna igen och bejaka varandras tro. Pingstvänner och katoliker visar sig ha förbluffande mycket gemensamt, när det kommer till den kristna trons grunder.

Man tror inte sina ögon. Vem av dem ljuger? Vilka anser sig dessa pingstvänner representera i så fall?

Om kommuniteter: Ett genomgående drag i den monastiska rörelsen har alltid varit en djup känsla av samhörighet med hela kyrkan. Kloster och kommuniteter har haft en syn på kyrkan som motverkat sekterism och separatism. Till skillnad från många andra förnyelserörelser har den monastiska rörelsen avstått från att bilda nya församlingar och samfund. En medveten ekumenisk kallelse, grundad på övertygelsen om ”en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka”, präglar många av de kommuniteter som växer fram i vår tid.

Motverkat sekterism och separatism? Märklig syn på en gemenskap som saknar biblisk grund. Ingen har väl heller undgått allt som har avslöjats om olika kloster runt om i världen, de senaste åren? Jesus sa ”Gå ut i hela världen…” Om kloster och kommuniteter likställs med gemenskapen som lärjungarna hade på Apostlagärningarnas tid, är det en grov misstolkning.

Om bekännelse: Varje troende i Svenska kyrkan och frikyrkorna begriper att när det gäller bekännelsen, så ansluter sig den enskilda människan till Kyrkans bekännelse. Denna fundamentala självklarhet är inte längre självklar på alla håll i Svenska kyrkan och de frikyrkliga samfunden. En avgrund öppnar sig när den enskilde troende frågar: Vad håller vi för sant, vilken är vår bekännelse? Här kan Enhetens vänner komma till hjälp med undervisning och vittnesbörd om apostolisk tro.
Kanske har du fler skäl för att se framväxten av Enhetens vänner?

Det här är ett högst manipulativt påstående! I en förlängning kan vi se Romerska katolska kyrkans oförändrade maktfullkomlighet – alla som inte underordnar sig RKK och dess tolkning, kallas för sekteristisk och farlig. Hur var det under inkvisitionen, vars dogmer oförändrat står kvar? De kristna ledare som knyts samman med denna oheliga allians kommer att acceptera en annan religion [Katolicism] än den bibliska, när de intalar sig att de kan ha en fot här och en fot där. Är det inte det som redan har börjat?

Om Spiritualitet >> : Det senaste decennierna har det skett en häpnadsväckande förändring vad gäller spiritualiteten i vårt land. Det oväntade är att det sker ett sådant ekumeniskt ”delande”. Både Svenska kyrkan och Frikyrkorna har upptagit spiritualitet från katolskt och ortodoxt håll och också givetvis sinsemellan. Detta gäller framför allt inom litteraturen, de yttre hjälpmedlen för bönelivet och synen på ”den sky av vittnen” som gått före oss, helgonen.

Vad är det man för in genom denna ”spiritualitet”? Det är spiritism och avgudadyrkan, mysticism och Nyandlighet. Med andra ord all slags hedendom som har sina rötter i Babylonien, panteistiska antika mysteriereligioner.
(Läs Del 1 i denna Ohlins Fundering om religionsbyte >> ).

I Påvliga dokument kan man läsa:

Denna kyrka, som här i världen är grundad och ordnad som en gemenskap med social struktur, har sin konkreta existens i den katolska kyrkan (subsistit in Ecclesia catholica), som leds av Petrus efterträdare och av biskoparna i gemenskap med honom.[54] Med uttrycket “subsistit in” försökte Andra Vatikankonciliet harmonisera två läroutsagor, å ena sidan att Kristi kyrka, trots splittringen bland de kristna, fortsätter att helt och fullt finnas till enbart i den katolska kyrkan, och å andra sidan att “det även utanför hennes synliga struktur finns flera element av helgelse och sanning, [55] dvs. att sådana element finns i dessa kyrkor och kyrkliga samfund som ännu inte är i full gemenskap med den katolska kyrkan.[56] Men när det gäller dessa kyrkor och kyrkliga samfund bör man konstatera att “deras kraft kommer från den nåd och sanning som i fullhet anförtrotts den katolska kyrkan.[57]

Tvärtom uppmanar Bibeln att ”Dra ut ifrån henne”. Luthers omvändelse som dessa kallar ”splittring” var ett välsignat uppvaknande från mörker till ljus! Halleluja!

Krönt skalle av ett helgon
(bilder borttagna)

2. (Re)lik i garderoben?

Katolska kyrkan anser sig alltså vara den enda sanna kyrkan och andra kyrkor räknas bara i den mån den har gemenskap med RKK och anses inget äga utanför den. Märkligt tyst om att RKK bekänner den katolska Maria som medåterlöserska i det här dokumentet. För att inte tala om allt annat som ingår i den s k Traditionen.
Läs mer om Romerska Katolska kyrkans lära >> & >> & >> .

På menyn [Enhetens vänner] med länkar i Aktuellt finner vi fem länkar [samma länkar som på Ekumeniska miljöer] och vi ska se lite närmare på vad de har att erbjuda >>:

 • Pilgrimscentrum i Vadstena
 • S:t Davidsgården och Berget
 • Nya Slottet Bjärka-Säby
 • Tedeum, gästhem, retreater, resor
 • Wettershus

1. Pilgrimscentrum i Vadstena
Här inbjuds till pilgrimsretreater och i programbladet, finner vi att retreaten är gjord enligt pilgrimstanken med tystnad, mässa, bön, meditation och Za-zen. I menyn hittar vi Interreligiös pilgrimsvandring och i boklistan finns nog inte en bok som skulle få en plats i våran bokhylla, om det inte vore för att avslöja dessa irrläror.

Za zen: Japansk och kinesisk Buddhism – Heliga Birgitta
(bilder borttagna)

Vadstena Klosterkyrka är känt för ”den heliga Birgittas” reliker (likdelar). Det var här som pingstpastor Sten-Gunnar Hedin var med vid bönen för ”enhet” inför Brigittas relikskrin, tillsammans med bl a katolske biskopen Anders Arborelius år 2003. Mer info här >> (TrueReformation). Alla uppmanades att be om den katolska Marias beskydd och hälsades med att påven anförtrodde dem alla åt Maria.

Bertil Lundgren har läst mängder av böcker om Birgittas s k ”uppenbarelser” och skriver om dem:
Birgitta kunde genom bön få veta om avlidna befann sig i skärselden. Hon fick även veta arten av de skärseldsplågor och arten av de förböner eller allmosor genom vilka dessa själar kunde befrias. Detta angavs tydligt för henne, t ex att man skulle be en förbön under hela året, därigenom skulle denna personen fortare befrias från sina plågor… Jesus (dvs. en demon som uppenbarade sig som Jesus) meddelande henne att i Rom, dit han befallde henne att gå, finns en genväg till himlen för den avlats skull som heliga påvar ha förvärvat med sina böner. Birgitta fick i sina syner besök av ett flertal avlidna personer. I en syn fick hon besök av Jungfru Maria och sin egen mor.

Maria uppenbarade sig både som ”änglarnas drottning” och ”himmelens drottning” och meddelade att påven är Kristi ställföreträdare och att hon själv upptagits till himlen med kropp och själ och nu stod över alla änglar, närmast bredvid Gudomen och att alla djävlarna bävar för namnet Maria! När de hör det namnet släpper de genast själen med de klor, varmed de fasthållit henne. Den som åkallar namnet Maria får uppleva att djävulen genast viker från honom därför att Maria har makten över djävulen… >>

Det kanske räcker så för att förstå vad man har att göra med, eller hur? Det är hädelse.

Apg 4:11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Jer 7:17 Ser du inte vad de gör i Juda städer och på Jerusalems gator? 18 Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar. 19 Men är det mig de kränker med detta? säger HERREN. Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam?

2. S:t Davidsgården och Berget
Här välkomnas man till Bergets gemenskap och möts av det nya Programbladet för S:t Davidsgården och Meditationsgården. Det var här som djupmeditation infördes av Hans Hof på 70-talet. Finns det ”kristen” djupmeditation och är det skillnad på det och TM, zen eller yoga, exempelvis? Kan man åka till Berget utan att delta i det nyandliga och ockulta utbudet? Hans Hofs läromästare var mystikern Mäster Eckard >> .

Buddhistmunk – Zenmeditation Chakra´s dream – Yoga Dalai Lama
(bilder borttagna)

Läs om djupmeditation, kontemplation och mystik teologi.

Citat av Solveig Henriksen som har forskat i mystik teologi och nyandlighet:
Djupmeditation är samlingstermen för övningar som syftar till att tömma och vidga medvetandet till tillstånd bortom gränsen för människans normala medvetande. Målet är ”kontemplation”, ett tillstånd av ”rent” eller ”tomt” medvetande, då människan ”skådar Gud” och upplever att hon är ett med ”Gud” och universum. Enhetsupplevelsen leder till en ny syn på verkligheten och en förändring av teologin i riktning mot hinduismens enhetsfilosofi. Resultatet blir den universella lära kallad ”The Perennial Philosophy” (Philosophia Perennis) eller den Eviga Filosofin som via teosofi och nyandlighet idag håller på att ersätta evangelisk kristendom både utanför och innanför kyrkan.

Hans Hof, som i början av 70-talet införde djupmeditation i Rättvik säger att yoga, TM, zenmeditation och kristen djupmeditation är ”variationer av en och samma grundform” (Hans Hof och Wilfrid Stinissen: Meditation och mystik, Verbum 1972, s 7).

S Henriksen: ”Hiduismens kännetecken är ortopraxi, dvs. ren praktik. Religion och metod är ett, och metoden är yoga. Det Jesus är i kristendomen, är yogan i hinduismen. Yogan är människans väg till gudomliggörelse” (Information hämtat från Evy Juneswed Vår tids andlighet) /slut citat.

I Programbladet Berget Rättvik kan man läsa gårdarnas kurser parallelt och här finner man:
Meditatin enligt Za zen, Mässans drama (katolsk nattvard), Mindfullnessretreat med Meditation, Yoga, Kroppskännedom och gående meditation, Djupmeditation, Nyår med Qi gong, Feldenkraismetoden, Ki zen, kristen mystik och daglig mässa, Sesshin med en lärjunge till jesuitfader, zenmästare och grundare av Bodhi Zendo meditationscenter i Indien, Ignatius av Loyola andliga övningar (katolsk mystiker som grundade den katolska jesuitordern, jesuiten som ligger bakom inkvisitionen), Tideböner, meditativt måleri genom meditation och visualisering, Yogaretreat med utbildad yogalärare och mindfullnessinstruktör, Hatha –och kundaliniyoga och meditation. Påsk med tideböner, mässa och Djupmeditation under tystnad, Ju jutsu – mental träning –zen, Taizéretreat, Basal kroppskännedom och meditation med Thomas Merton som andlig vägledare (new agare), Qi gong med metoden Nei Yang Gong, Vägar till andlig mognad med ett jesuitpar, Pilgrimsvandring, Kurs att göra egen salva  med bibelns dofter och meditation ”för att upptäcka de andliga sinnen vi fått när vi döptes”, Ikonmåleri och ortodox spiritualitet, Ki, Zen och kristen mystik…

Citat: ”Till målsättning för såväl stiftelsen som kommuniteten på Berget hör att verka för att alla kristna skall samlas till en synlig enhet genom synlig vänskap och gemenskap”. (slut citat)

Man informerar om att det finns en präst och en katolsk präst. Dessa medarbetare är fullt engagerade i de olika kurserna i programmet. Läs om Taizé i Karin Janssons Nyhetsbrev sidan 85-86.

I senaste numret av Unum kan man läsa om ”ikonernas teologi och historia, ikonerna på Berget och i Svenska Teologiska Institutets kapell i Jerusalem”.
Läs om IKONER
Läs om Rökelse, Radband och Eukaristi

3. Nya slottet Bjärka Säby

Om enhet (min fetstil): En av Bjärka-Säby kommunitetens huvudkallelser är att verka för och gestalta enheten i Kristi kyrka. Kommuniteten är ekumenisk och eftersträvar goda relationer med samtliga kyrkofamiljer.
Den spiritualitet som format kommuniteten har sina viktigaste källor i Bibeln och i den odelade kyrkans tro och liv. Kommuniteten har funnit inspiration i såväl den östliga som den västliga kristna traditionen, dess teologi, spiritualitet och monastiska liv.

Om Eukaristin (katolsk nattvard): Hjärtat i kommuniteten är det eukaristiska livet. Eukaristin är den viktigaste källan till liv och läkedom för vårt liv tillsammans. Med den tidiga kyrkan delar vi tron att Eukaristin gör kyrkan närvarande i all sin fullhet. Den är bönernas bön, den kristna församlingens hjärta, där vi bär fram oss själva och hela världen till Gud. Här sammanfattas vår tro, och här förenas vi med Kristus och med varandra i Hans rike.

Ikoner i mängd på Nya slottet Bjärka Säby
(bilder borttagna)

En kontemplativ livshållning, formad av de gemensamma tidebönerna, Jesusbönen och den inre kammarens stilla bön, är ryggraden i kommunitetens spiritualitet. Den regelbundna personliga retreaten är ett av Bjärka-Säby kommunitetens viktigaste särmärken. Samtidigt är vi en karismatisk kommunitet som vill uppmuntra personlig frihet under Andens ledning och sökandet av de andliga gåvorna.
Löftet: Den som genom löfte inträder i kommuniteten förbinder sig till en andlig disciplin som omfattar ett mått för dagen, för veckan och för halvåret:
– Kommunitetens medlemmar beder minst en daglig tidebön.

Peter Halldorf: ”Kyrkan är katolsk – allmän – över hela världen sedan 2000 år tillbaka. När den upphör att vara katolsk blir den alltmer sekteristisk”. (Samtal med Ulf Ekman på Livets ord 7 maj 2008.)

Läs om Jesusbönen & radband >> & >> (Under rubriken Andningsböner)
Lyssna på Evy Junesweds föreläsning om Nyandlighet >>
Läs Solveig Henriksen: Klyftan i mystik och teologi >>
Läs Solveig Henriksen: Vad är kristet i den kristna mystiken? >>

4. Tedeum, gästhem, retreater, resor
Te Deum – med Jungfru Marias och alla helgons kapell
Här erbjuds tideböner, (katolsk) mässa och meditation.

5. Wettershus
Här erbjuds Taktil massage, Retreat när ”man söker sig mot tillitens källa genom Frälsarkransen och Ignatius Loyola som följeslagare på vägen”, Retreater med Heliga danser och djupmeditation, Använd dina drömmar till fördjupad självkännedom mm.

3. Katolska kyrkan tar kommandot

I menyn Andra ekumeniska resurser [Enhetens vänner] finner vi Sveriges kristna råd (SKR) och Förbundet för kristen enhet (FKE) överst.
Katrin Åmell Dominikansyster och direktor för ekumenisk teologi i SKR om Satori (Zenbuddhism): ”Upplysning, att se in i sin egen natur, insikt om jaget och därmed insikt om hela tillvarons natur”.
SKR: På olika vis försöker vi att nå under ytan och lära känna de djupare källflödena i varandras traditioner. De här uttrycken för olika sorters spiritualitet hör dit, till den grundläggande identiteten, som måste respekteras.

Det finns inget tvivel om att SKR:s intresse gäller mänskliga traditioner ISTÄLLET FÖR SANNINGEN I GUDS ORD.

(avguda)tillbedjan
(bilder borttagna)

Enhetens kyrka – Östanbäcks kloster >> & >>

Caesarius Cavallin är benediktinermunk och abbot på Östanbäcks kloster. Han är också ordförande och initiativtagare till Förbundet för kristen enhet (FKE) >> som arbetar för att ena alla under påven i Rom, enligt Andra Vatikankonciliet. Caesarius Cavallin, Per Mases och Ove Lundin har skrivit ”Kyrkliga betraktelser” >> som här syns med den babyloniska soldyrkan, monstransen, och mariatillbedjan. ”Corpus Christi: Kristi kropps och blods fest”. Det är förstås den katolska mässan [nattvarden – eukaristin] som är katolska kyrkans ”allra heligaste sakrament”.

”FKE är en trosgemenskap mellan katoliker och medlemmar i Svenska kyrkan, som vill bidra till förberedelsen av en återförening mellan kyrkorna enligt katolska principer för ekumeniken.”

Om enhet: Ett tecken på enhet – Som sådan utgör Enhetens kyrka ett påtagligt hoppets tecken på den enhet som nu är på väg mellan alla som bekänner klassisk kristen tro, representerade av namnen under appellen för Enhetens kyrka och under uttalandet Antoniusdagen 2008 från Östanbäcks kloster.

wq

Här finns många understödjare: Anders Arborelius, Ulf Ekman, Stefan Holmström, Peter Halldorf, Carl-Olof Hultby, Berit Simonsson, Georg och Ylva Äggehorn för att nämna några.
Östanbäcks kloster och Ulf Ekmans medverkan: Ulf Ekman och den rena jungfruns förböner >> (Vakna Sveriges hemsida)

Caesarius Cavallin är också teologisk rådgivare i OASRÖRELSEN >>

Teol Dr Caesarius Cavallin – Oasrörelsen Östanbäcks kloster – Livets ord
(bilder borttagna)

ÖSTANBÄCKS KLOSTER: Bloggen Aletheia gjorde en intervju med broder Caesarius på Östanbäcks kloster år 2008 och kunde summera >> :

 • Östanbäcks kloster är mera katolsk än lutherskt enligt deras eget vittnesmål
 • De tror på påven som Kristenhetens synliga och samlande ledare
 • De hör samman med FKE som har som huvudmål ”att den universella kyrkans synliga enhet framträder i biskopskollegiets gemenskap omkring biskopen av Rom” (Påven)
 • Ulf Ekman stödjer inte bara Östanbäcks kloster utan FKE genom artiklar i dess tidning
 • Livets Ord skickade en stor summa till Enhetens kyrka nyligen

Aletheia avslöjade att Livets ord är understödjare till Östanbäcks kloster >> .
Enhetens kyrkas egen hemsida om Ulf Ekmans stöd >> .

Kyrkliga betraktelser [Enhetens vänner] får vi veta att man nu hoppas på en ny katolsk bibelöversättning från Rom, om inte Svenska Bibelsällskapet vill gå med på en katolsk revidering >> . Man anser att övriga svenska bibelöversättningar har för ”liten bredd” för katolsk tro.
Undra på det! De avslöjar katolska kyrkans tradition som avgudadyrkan och hedendom!

4. Infiltration

Vi vet ATT det pågår en infiltration från RKK sedan länge. Men HUR infiltrerar man? Exempel:

 • kopierande av väckelsepredikanters predikningar som blandas med små doser av den egna agendan
 • utge sig för att vara lutheraner eller frikyrkliga medan man så småningom påverkar inifrån
 • ge dubbla budskap för att medvetet förvirra och underminera för de bibeltroende

VEM TJÄNAR PENGAR på detta lilla (katolska) ”hjälpmedel” som tidningen Dagen gör reklam för >> ?
Uppmaningen till bön är bra – men religiösa attiraljer
(amuletter) kan kvitta!!!

Korsnål i handen under bönen – Katolskt kyrkkors – Talarstolen på Livets ord (bilder borttagna)

5. Den röriga (Pingst)rörelsen

I Pingströrelsen har det gått så långt att man anser att det är fel att inte åka till Rom. Pelle Hörnmark säger att katolikerna har ”samma Jesus” och kritik är ”nedärvd antikatolsk propaganda”.

Citat: Vid en regional pingstträff här i trakterna var det en kritisk broder som inte förstod varför Hörnmark & co var tvungna att åka till Rom för att förbättra sina kunskaper om den katolska kyrkan – ”vi andra nöjer oss med att sätta oss in här hemma”.
Pelle Hörnmark:
Den inställningen tenderar att innebära något som för mig är mycket problematiskt – tron att vi verligen kan förstå den katolska traditionen bara genom att läsa den sedvanliga, nedärvda antikatolska propagandan. Det håller inte. Om vi verkligen ska förstå varandra – vilket är en förutsättning för att kunna föra fram befogad kritik – måste vi mötas”.

”En del säger: ’Är det inte en annan Ande?’ Men när jag är tillsammans med Fredrik, biskop Anders (Arborelius) och andra från Katolska kyrkan ser jag inte något annat än att de tror på samma Jesus som vi i pingströrelsen. ”Och jag hälsade på honom (påven) som på en broder i pingstkyrkan i Jönköping.”

Frågan måste ställas: Håller pingstledningen på att överge och avfalla från den bibliska tron eller är man grundlurad att katolicismen är biblisk? Eller påstår pingstledningen att både katolikerna själva och f d katoliker ljuger om katolicismen?! Är Andra Vatikankonciliet och Katolska kyrkans Katekes bara fantasifoster?! Nej, så är det inte. Det är bara att läsa innantill. Men för oss som är protestanter behövs kanske hjälp att reda ut begreppen från dem som har erfarenhet av katolicism och det finns bra litteratur på svenska.

6. Sammanfattning

Sammanfattningsvis anser jag att utvecklingen av verksamheten på Berget i Rättvik visar på ett skrämmande sätt ett exempel på, vart den ekumeniska vägen leder. Det började med djupmeditation på 70-talet och idag erbjuds ett så stort utbud av österländsk religion och nyandlighet att det kan kallas för en ”New age-gård”. Räcker det inte med de katolska mystikerna som slutade som zenbuddhister i totalt andligt mörker? Var är skärpan hos kristna samfundsledare? Var är gudsfruktan?

När gränserna suddas ut finns risk för att religionsbyte sker, när man rör sig på områden som är utanför Guds ords gränser och in i mysticism. DÄR förs alla religioner samman i det sista globala antikristliga upproret, som Bibeln har förutsagt – ett religiöst system. Ikoner och mariatillbedjan, radband och andra ”hjälpmedel”, djupmeditation och (kundalini)yoga leder till samma andliga mörker och ett förmörkat sinne och paradigm. Det sanna GUDS-folket måste dra bort från Rom-ekumeniken och österländska influenser. Här gäller det att bevara tron på JESUS Kristus/Messias och Guds evangelium. Den enhet som Jesus bad om är en enhet i SANNINGEN, i Guds ord.

Joh 17:17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. 18 Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. 19 Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen. 20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. 21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

När kristna ledare vill ha enhet med RKK är det nödvändigt att känna till vad den står för!! Om du följer den ekumeniska strömmen, bör du som sagt veta vart du är på väg.
Rekommenderas varmt:

x7
Evangelium enligt Rom – En jämförelse mellan katolska kyrkans lära och Bibeln, av James G. McCarthy

Låt oss som är pånyttfödda kristna göra allt för att hjälpa människor och föra dem till Bibelns JESUS KRISTUS/MESSIAS och hans frälsning, till befrielse UT UR död religion, gärningslära & andligt mörker .

Jes 58:6 Nej, detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok,

Det handlar inte bara om livet här och nu. Det handlar om var vi kommer att tillbringa evigheten. Det handlar om att ta emot Guds gåva som erbjuds till alla människor och gå den smala vägen som leder till det himmelska målet – INTE till Rom.

Se Video av Caryl Matrisciana om kontemplation mm i Emerging Church agenda Wide is the Gate >> (Eng).
”I världsreligionerna har det alltid funnits en fascination över det mystiska… vi har haft det långt tillbaka inom kristenheten genom gnostikerna, ökenfäderna, medeltiden och mycket av mysticismen kom genom katolicismen. Men dessa hörde snarare till det marginella bland vissa grupper… Det vi finner nu är att det pågår i huvudfåran av kristenheten…”

Mvh
Elvor Ohlin

Senare tillägg om SKR:
HÄRHÄRHÄR