8451 Torah betyder helt enkelt instruktion, vägledning, undervisning, och Torah är en bild av hela Guds ord. Roten till ordet Torah kommer från verbet 3384 Yarah som betyder just Instruktion och undervisning.

På grekiska så är ordet 8451 Torah översatt med 3551 Nomos som betyder: Riktig och legal mat för djur eller för människor.

En mycket profetisk viktig sak får vi om vi tar och sätter en negativ artikel A framför ordet 3551 Nomos (Lag) vi får då ett helt annat ord 458 A – Nomos som brukar översättas med ”Laglöshet”. Det är inte hela bilden för ordet får nu betydelsen: (A) EJ + (Nomos) Rätt och Legal mat för människor och djur.

Det finns även ett annat ord i GT som översätts med laglöshet och vi tar och tittar på det också. Det handlar om ordet 5765 Aval med dess olika former. Ordet betyder att förvrida någonting!

Den riktiga meningen av laglöshet blir då att förvrida Gud vilja = Evangelium. Och det blir då en annan mat än Gud vill ge (458 Anomia)

Vi måste lära oss dom här profetiska bilderna om att äta mat. De göms hela tiden i skriften. Att äta mat i bibeln är också en bild på att inspireras av någonting. Vi kan alltså bara inspireras av 2 saker antingen så är det Nomos eller också så är det A-Nomos.

Antingen är det Guds vilja (Mat) eller också är det Ormens vilja (Mat). Bibeln varnar oss för att lägga till eller dra ifrån någonting från hans ord (Plan o Vilja)

Sven Reichmann: För att kunnna gå en väg måste vi först inspireras av någonting.

När jag (Janne) blev frälst – 89 Kom en röst till mig: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Samtidigt med detta föddes en inspiration (Tro) och jag bara reste på mig och gick! Där började min vandring på sanningens väg genom inspiration (Mat) från Gud. (Tro)

Jag (Janne) kom till rehabiliteringshem i Göteborg några veckor senare: En pastor profeterade: Mitt älskade barn Abraham räknades som rättfärdig för han trodde Herren sin Gud. Sedan sa han: Jag har redan bestämt vad du skall bli. Så nämnde han exakt vilken tjänst det gällde (Lerkärlet) och vilka gåvor som jag skulle verka i. (Skatten)

Idag år 2010 är det här en verklighet i både Elvors och mitt liv. Herren brukar oss idag precis i de gåvor som han har sagt och visat. Vi har tidigare visat att han har redan bestämt och skapat allt du går in i från begynnelsen i Kristus Jesus. (Se Reshiyth >> ) Och det gjorde han redan innan den här världen var lagd och det gäller både för dig och för mig.

Sanningen (Avtäckande) som skall göra oss fria är den plan Gud har skapat dig till att vara redan från begynnelsen. Guds ord är Dabar i GT >> (Det betyder Guds rådslut och vilja)

Psa 119:130 När dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.

Psa 119:130 The entrance (Avtäckande) of thy words (1607 Dabar – Plan – Vilja ) giveth light it giveth understanding (995 Urskiljning) unto the simple.

Alltså avtäckandet eller ingången av din plan för mitt liv skänker ljus och urskiljning för den enkle.

Det innebär att när Herren uppenbarar sig för dig och du får se hans ansikte. Får du samtidigt se hans plan och väg för ditt liv. (Läs 2 Kor 4) Det finns ett berg som heter Moria som idag heter: Platsen där Gud låter sig ses! (Golgata)

När Abraham kom till den platsen hade Gud redan försett Abraham med ett offer. Det här är en stor hemlighet i skriften. För när Gud ber dig och mig att göra någonting så är det redan gjort! Det är tro >>

Vi tog ju upp trons princip i Reshiyth (begynnelsen) >> Hur kampen mellan ormen och Gud om våra liv egentligen handlar om.

Gud har sagt (Fullbordat allting) TRO

Skulle då Gud ha sagt? (Han har inte fullbordat allting) OTRO

Bara den som vandrar i TRO får gå in i löfteslandet och i hans vila i Heb 4.

Jesus vårt exempel att följa!

Jesus visade också trons väg och vad levde han av för mat? Vad var det som inspirerade honom? Var det Sinai lagen eller var det någonting som redan fanns berett åt Jesus att göra redan innan världens grund var lagd?

Han hade mat att äta som lärjungarna inte kände till. Och att äta var ju att inspireras av och maten är ju lagen och den måste då komma från Gud. Gud gav Jesus mat (Torah = Lära – Intruktion) och han blev inspirerad i sin ande att vandra en bestämd väg och det var Guds vilja. Tro (4102 Pistis) är alltid grundat på någonting som redan är fullkomligt och gjort Se >>

Guds vilja är: Gud sade! (Tro – Ljus – Torah – Nomos) Ormens: Skulle då Gud ha sagt? (Otro – Mörker – A – Nomos)

Joh 4:32 Men han sade till dem: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” 33 Lärjungarna sade till varandra: ”Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom?” 34 Jesus sade: ”Min mat (Lagen) är att göra hans vilja (Torah) som har sänt mig och att fullborda hans verk.

Här ser vi Lagen på både Hebreiska och Grekiska i en och samma vers (34) Han är alltså inspirerad av Gud själv i anden att gå på en väg och fullborda hans verk.

Fullborda = 5048 Teleioo = Som också betyder att göra perfekt.

Jesus dog för att vi skall kunna gå in i samma plan och verk som han är huvudet för.

Han dog för att föra dig in i det ljus som redan innan världens grund var lagd som du var beredd och skapad för. Jesu död och uppståndelse gör att Guds vilja kan ske på Jorden som den skedde i himlen. Du kan se planen i det här studiet >> Guds stora plan gavs redan innan världen var till men uppenbarades inte föränn nu. Ef 1

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors frid genom honom både på jorden och i himlen. 21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. 24 Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen. 25 Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord, (Plan) 26 den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. 27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Orden: Förstfödd (Förstling) Före allting, Huvudet, Begynnelsen = Heb 7725 Reshiyth >> Helt klart beskriver det här de 3 första verserna i bibeln Guds plan med himmel o Jord >> & >> Satans fall och Jesu seger.

Hur är en fullkomlig människa i Kristus Jesus? Är det en människa som följer lagens bud och håller Sabbaten? Är det en människa som följer en viss kristen rörelse eller följer en stark pastor? Svar NEJ! Visste du att en församling kan bli precis lika lagiska som fariseerna var? >> Därför att bibeln är inget vi skall drivas av utan livet.

Det är hela tiden frågan om Gud (TRO) eller Ormen (OTRO). Vi måste förstå att precis som den lag judarna fick på Golgata så ger själva bibeln (Evangelium) ingen perfekthet om det inte uppenbaras.

Den som får bibeln och evangeliet uppenbarat för sig får se och uppleva ett ljus som strålar ut från Jesus Kristus Guds egen avbild. Det uppenbaras bara för den som hör och gör. Men vad är det för arvedel som det talas om som de heliga har i ljuset? Den kallas även för härlighet i V 27 här.

Ljuset och härligheten är återupprättelsen till det Gud har bestämt att du skall bli: Det han har sagt!

Luk 2:25 På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 26 Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. 27 Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen, 28 tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: 29 ”Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat.(4487 Rhema) 30 Ty mina ögon har sett din frälsning, 31 som du har berett att skådas av alla folk, 32 ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.” 33 Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. 34 Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. 35 Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan.”

Här får vi reda på för det 1:a vad ett Rhema är V 29 Det är något som Anden uppenbarar för dig. Och som för med sig lydnad = Han väntade som Anden sagt.

Hedningarna får Ljus och Israel får Härlighet

Hedningar är de utanför förbundet och Israel är de i förbundet. Israel är de som vandrar korsets väg i lydnad och är korsfästa för världen. >>

Om en hedning omvänder sig och får se ljuset så blir det en härlighet. Lägg noga märke till vad Paulus skriver i 2 Kor 4 om Ljus och härlighet och att ha ett rent samvete och hjärta (Precis som i Lk 2:25-35)

2Co 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord (Plan) utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. (622 Apollumi – Förstörs) 4 Ty den här tidsålderns gud (Ormen) har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren (Kyrios = Han som kommer först) och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret” han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. 10 Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp. 11 Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. 12 Så verkar döden i oss, och livet i er. 13 Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. 14 Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus skall uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. 15 Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del skall få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. 16 Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. 17 Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. 18 Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Återigen förs bilden fram av bibelns 3 första verser här: Och när Gud sade:Varde Ljus! Handlar det om vad du var ämnad att bli redan innan jorden blev till. Och vilken kraft och vilka gåvor som Gud mätt upp till den uppgiften (Skatten i lerkärlet)

Paulus evangelium handlar om att från begynnelsen har Gud bestämt en uppgift för dig med an anpassad kraft till den uppgiften (Skatten i Lerkärlet)(Förutberedda gärningar Ef 2:1-10)(Vilan Heb 4)

Ser du att återigen så handlar det om vad Gud har sagt och planerat och skapat i begynnelsen. Och Ormens evangelium: Skulle då Gud ha sagt! = Planerat och skapat förutberedda gärningar för dig? Det andra evangeliet är ett falsk evangelium och leder till de laglösa Mt 7 det leder till 622 Apollumi – förstörelse.

Härlighetens kärl är de kärl som blir vad han planerat att de skall bli i honom

Nu kommer ett stycke som handlar om att lagen inte kan ge frälsning. Bara genom att få livets lag och bli det kärl Gud bestämt att du skall bli får vi frälsning.

Rom 9:1 Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den helige Ande, 2 ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. 3 Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe – mina landsmän efter härstamning. 4 De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. 5 De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen. 6 Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, 7 och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. 8 Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. 9 Ty ett löftesord var detta: Vid denna tid skall jag komma tillbaka, och då skall Sara ha en son. 10 Men inte bara det, Rebecka fick två söner med en och samme man, vår fader Isak. 11 Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: Den äldre skall tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. 13 Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. 14 Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte! 15 Han säger till Mose: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. 16 Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. 17 Skriften säger ju till farao: Just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. 18 Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han. 19 Nu säger du kanske till mig: Varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? 20 Men du, människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det: Varför gjorde du mig sådan? 21 Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? 22 Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga? 23 Och om han gjorde detta för att göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett för härligheten? 24 Det är ju oss han har kallat, och det inte endast från judarna utan också från hednafolken. 25 Så säger han genom Hosea: Det folk som inte var mitt skall jag kalla mitt folk, och henne som jag inte älskade skall jag kalla min älskade. 26 Och på den plats där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, där skall de kallas den levande Gudens barn. 27 Men om Israel utropar Jesaja: Om än Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. 28 Ty snabbt och slutgiltigt skall Herren hålla räkenskap på jorden. 29 Jesaja har också förutsagt: Om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra. 30 Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som kommer av tro. 31 Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. 32 Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen, 33 så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam.

Vi ser det igen Paulus evangelium: Gud har redan sagt! (Kärl till härlighet) Ormens evangelium: Skulle då Gud ha sagt? (Kärl som träter med Gud varför gjorde du mig sådan)(Som föröker vara något annat än de är kallad till)

Vilket evangelium tycker du driver de här nya ”Företagsmodellerna” som du säker har mött på olika konferenser runt om i landet de senaste åren. Är det Paulus evangelium eller är det ormens evangelium?

Har Gud sagt eller skulle då Gud ha sagt? Utan att tveka en sekund kan vi svara: Skulle då Gud ha sagt?? Om det är så kommer detta att komma in i hela kristenheten för att sätta det på prov. Precis som Gud gjorde i GT han använde de falska profeterna för att pröva om de älskade honom eller inte. 2 Petr 2:1-2 Säger precis så!

Om du läser 2 Kor 2:4:3 + Rom 9:17-23 så ser du att de som inte blir lerkärl med skatt i kommer att bli förstörda. Och ordet för förstörda är 622 Apolllumi.

I kraft av det ämbete Herren tilldelat oss att vara väktare kan vi säga: Ta er tillvara nu! Tåget har startat! Om du är passagerare på det här tåget och inte hoppar av i tid går du förlorad.

2 Pe 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.

2Pe 2:1 But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. 2 And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of.

  • De skall i hemlighet föra in läror som är splittrande och leder till förstörelse (684 Apoleia)
  • De skall förneka Herren (Att han är den förste och huvudet)
  • Detta kommer att föra med sig en snabb (684 Apoleia)
  • De flesta kommer att följa dessa (EX) ut ur Kristus och till förstörelse (684 Apoleia)

Lägg noga märke till att det här gäller den prövning som skall komma i ändens tid den som Filadelfia lovades en passage rakt igenom.

2Pe 2:9 Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur (Ex) frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag,

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Lägg märke till vad detta evangelium lovar dem som hör på det! Läs resten av 2 Petrus 2 så får du se att det är sama budskap som i Mt 7. Du kan göra allt i Jesu namn när du vill, Du kan bli precis vad du vill i Jesu namn

Och det är dessa bedragna som utgör skaran i Mt 24 de kommer i Jesu namn men de har inte gjort hans vilja. De har inte blivit det Gud bestämt om dem att de skall bli.

Mat 24:5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

I Timoteus brevet uppenbaras hur många karismatiker skall bli i ändens tid. Kom ihåg nu Guds evangelium = Gud har sagt och fullbordat alla gärningar i Kristus. (TRO)

Ormens evangelium = Du kan bli vad du vill i KristusApostel – Profet – Lovsångare – Bönekrigare Församlingsplanterare mm ja allt vad Peter Wagner och de andra Latter Rain lärarna hittar på.

2 tim 3 handlar om den här kampen mellan de 2 evangelierna och även Judas Brev + 2 Petrus 2

Vi börjar förstå varför Paulus skriver vad han gör till Korintierna om Kristus som Korsfäst. Och vad han menar med mänsklig visdom där. Men detta är typexemplet på hur man byggt församling grundat på mänsklig visdom och man sedan behöver bekräftan hela tiden om att man är på rätt väg.

2Ti 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet (Guds Plan) träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran (Gud har sagt) utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen (Gud har sagt) och vänder sig till myter. (Skulle då Gud ha sagt)

Det är här vi är idag man har vänt ryggen åt den sunda läran: Du kan inte bli någonting annat än den Gud har bestämt att du skall bli i honom.

Till Latter Rains ormevangelium: Du kan bli precis den du vill i Kristus och ha de gåvor du vill i Kristus. Det ena är Agape och det andra är Laglöshet.

Varför tog ingen varning av Knutby eller Karisma? Vad var det för evangelium som predikades? Jo du kan bli vad du vill i Kristus. Apostlar o Profeter mm

Det är väl inte undra på att man kallar de som tror på det sanna evangeliet för ”bromsklossar” och ”bakåtsträvare. De har ju inte fattat att man kan kasta sig loss och bli det man vill i Kristus. Men räkenskapens dag kommer och jag tror att Karisma center och Knutby var en lika stark varning till kristenheten i Sverige som World Trade center var för världen.

Det som gör oss ledsna är att det dyker ständigt upp nya ”Flammor” som drar särskilt ungdomar utan urskiljning in under osunda lärare på konferenser och annat med just budskapet: Du kan bli vad du vill i Kristus!

För att citera Judas brev 1917 års övers. Herren visade att hela Judasbrevet varnar för ormens evangelium.

Jud 1:1 Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs broder, hälsar de kallade, dem som äro upptagna i Guds, Faderns, kärlek och bevarade åt Jesus Kristus. 2 Barmhärtighet och frid och kärlek föröke sig hos er. 3 Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till eder om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga. 4 Några människor hava nämligen innästlat sig hos er några om vilka det för länge sedan blev skrivet att de skulle hemfalla under den domen – ogudaktiga människor, som missbruka vår Guds nåd till lösaktighet och förneka vår ende härskare och herre, Jesus Kristus. 5 Men fastän I redan en gång haven fått kunskap om alltsammans, vill jag påminna er därom, att Herren, sedan han hade frälst sitt folk ur Egyptens land, efteråt förgjorde dem som icke trodde, 6 så ock därom, att de änglar som icke behöllo sin furstehöghet, utan övergåvo sin boning, hava av honom med eviga bojor blivit förvarade i mörker till den stora dagens dom. 7 Likaså hava ock Sodom och Gomorra med kringliggande städer, vilka på samma sätt som de förra bedrevo otukt och stodo efter annat umgänge än det naturliga, blivit satta till ett varnande exempel, i det att de få lida straff i evig eld. 8 Dock göra nu också dessa människor på samma sätt, förblindade av sina drömmar: köttet besmitta de, men andevärldens herrar förakta de, och dess härlige smäda de. 9 Icke så Mikael, överängeln; när denne tvistade med djävulen angående Moses’ kropp, dristade han sig icke att över honom uttala någon smädande dom, utan sade allenast: ”Herren näpse dig.” 10 Dessa åter smäda vad de icke känna till; och vad de, likasom de oskäliga djuren, med sina naturliga sinnen kunna fatta, det bruka de till sitt fördärv. 11 Ve dem! De hava trätt in på Kains väg, de hava för löns skull störtat sig i Balaams villfarelse och hava gått förlorade till följd av en gensträvighet lik Koras. 12 Det är dessa som få hålla gästabud med eder, där de sitta såsom skamfläckar vid edra kärleksmåltider och oförsynt se sig själva till godo. De äro skyar utan vatten, skyar som drivas bort av vindarna. De är träd som stå nakna på senhösten, ofruktbara, i dubbel måtto döda, uppryckta med rötterna. 13 De äro vilda havsvågor som uppkasta sina egna skändligheters skum. De är irrande stjärnor, åt vilka det svarta mörkret är förvarat till evig tid. 14 Om dessa var det ock som Enok, den sjunde från Adam, profeterade och sade: ”Se, Herren kommer med sina mångtusen heliga, 15 för att hålla dom över alla och bestraffa alla de ogudaktiga för alla de ogudaktiga gärningar som de hava övat, och för alla de förmätna ord som de i sin syndiga ogudaktighet hava talat mot honom.” 16 De är människor som alltid knorra och knota över sin lott, medan de likväl vandra efter sina egna begärelser. Och deras mun talar stora ord, under det att de dock av egennytta söka vara människor till behag. 17 Men kommen ihåg, I mina älskade, vad som har blivit förutsagt av vår Herres, Jesu Kristi, apostlar, 18 huru de sade till er: ”I den yttersta tiden ska bespottare uppstå, som vandra efter sina egna ogudaktiga begärelser.” 19 Det är dessa människor som vålla söndringar, dessa som är ”själiska” och icke hava ande. 20 Men I, mina älskade, uppbyggen er på er allraheligaste tro, bed i den helige Ande, 21 och bevaren er så i Guds kärlek, under det att I vänten på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet, till evigt liv. 22 Mot somliga av dem, sådana som är tvivlande, mån I vara barmhärtiga 23 och frälsa dem genom att rycka dem ur elden; mot de andra mån I också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att I avskyn till och med deras livklädnad, den av köttet befläckade. 24 Men honom som förmår bevara er ifrån fall och ställa er inför sin härlighet ostraffliga, i fröjd, 25 honom som allena är Gud, och som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt, såsom före all tid, så ock nu och i alla evigheter. Amen.

V 5 De som inte blev dem Herren hade bestämt att de skulle bli och lade ner sina egna gärningar kom inte in i löfteslandet (Se Heb 4) (Koras uppror)

V 6 Lägg märke till att Satan bedrog änglarna att överge den position de var skapade till. Och det leder nu till samma uppror på jorden V8 Människorna gör på samma sätt som Satan och änglarna gjorde här på Jorden

V 16 Sådana människor tror att man kan bli vad man vill i Kristus och han vilken position man vill i kristus

V 11 Kain BileamKorah (Heb: Iskyla)

Vad kännetecknade Korah? Jo ormens evangelium. Du kan bli vad du vill i Kristus !

4 Mos 16:1 Kora, son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, tog med sig både Datan och Abiram, Eliabs söner, och On, Pelets son, av Rubens söner, 2 och gjorde uppror mot Mose. Tvåhundrafemtio män av Israels barn följde dem, furstar i menigheten, valda av folkförsamlingen, ansedda män. 3 De samlade sig mot Mose och Aron och sade till dem: ”Nu får det vara nog! Hela menigheten är ju helig, alla är det, och HERREN är mitt ibland dem. Varför upphäver ni er då över HERRENS församling?” 4 När Mose hörde detta föll han ner på sitt ansikte.

Det här är inte ett uppror mot Mose utan mot Jesus och hans plan. Korah gör här precis som Satan gjorde i himlen när han fick änglarna att överge sina positioner de var insatta i.

Här har du: Skulle då Gud ha sagt?

Profetiskt så säger Herren att precis samma sak händer just nu ute i våra församlingar: Ormen sår sin säd när folket sover (Mt 13)

Det finns så många äldre fina Kristna som känner att det är någonting fel som händer i deras kyrka. De gillar det inte men de kan heller inte sätta fingret på vad det är som kommit in. Här har du det: Ormen skall så ogräs straxt innan Jesus kommer tillbaka! Precis som ormen var en prövning för Adam o Eva så är ormens evangelium på samma sätt en prövning för hans församling idag. Detta är domen över Gud hus och du måste välja vilket evangelium du vill tro på.

2 Kor 11:1 Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, 2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.

Ser ni att det handlar om samma sak?

Sedan jag Janne fick synen i Alafors har jag undrat om inte det här med laglösheten har med Latter Rain att göra. För det är precis det som har tagit över nu till och med i samfunden >> Det är även 2 andra uppenbarelser Herren talat till oss personligen som gör att vi tror att det kan vara så.

Latter Rain evangeliet kan vi läsa lite om här >> Det är helt klart ett annat evangelium och en annan Jesus. Att Trosrörelsen och Framgångsevangeliet har Latter Rain läran som sina rötter säger väl allt. Och det är så sant som Elvor brukar säga: Kommer man med i de här sammanhangen vet man mindre om Gud vilja efter 5 år än man gjorde innan man kom dit.

Det brukar sluta i besvikelse man blev inte den profet som profeterats man skulle bli inte heller blev man den ledare som profeterades att man skulle bli. Vi känner många besvikna som inte förstår att det här ormens evangelium: Skulle då Gud ha sagt?

Ef 1 handlar om att du blev utvald i honom redan innan världens grund var lagd så senare i Ef 6 har Paulus inte bytt teologi. Jag påstår att EF 6 som handlar om andlig krigföring är en kamp mellan vilket av de 2 evangelierna Guds: Han har sagt (Ljuset) Ormens: Skulle så Gud ha sagt (Mörkret)

Latter Rains falska evangelium har perverterat EF 6 och fått det till att betyda någonting helt annat än det är menat av Gud. De laglösa skall förvrida skrifterna säger Petrus

2Pe 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.

Det förvridna evangeliet är Ormens evangelium. Det presenterar tydligen en annan Jesus. Och Antikrist är och betyder just ”En annan Jesus” Kan det vara så att en del av laglöshetens hemlighet kan vara att Ormens Jesus = Anti – Krist intar den riktiga Jesu plats i Guds Hus ?

Skulle det vara en omöjlig tanke? Herren har visat åtskilliga församlingar där han redan tagit över i Sverige. Jakobsbrevets församling var en där han tagit över. Laodicea en annan.